POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi II kadencji Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Par. 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW stanowi, że Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

W związku z tym, Komisja Rewizyjna w składzie: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (zastępca przewodniczącego), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski i Konrad Walczuk na swoim posiedzeniu, które odbyło się dnia 17 maja 2016 roku w Jarnołtówku - Pokrzywnej dokonała oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie udziału w posiedzeniach Zarządu, komunikatów z posiedzeń Zarządu, protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków PTPW, oraz corocznych materiałów sprawozdawczych Zarządu i Komisji Rewizyjnej, i niniejszym przedstawia ustalenia z tej oceny.
 

1.  Działalność naukowa i organizacyjna   

Statutowo określonym głównym polem aktywności PTPW jest prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej. Komisja Rewizyjna ocenia wysoko działania Zarządu polegające na kontynuowaniu dotychczasowych form tej działalności polegające w szczególności na:

1) wydawaniu czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Staraniem Zarządu periodyk uzyskał (ogłoszoną komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych ca publikacje  w tych czasopismach) 8 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych – co niewątpliwie wzmacnia jego pozycję naukową.

2) organizowaniu kolejnych konferencji naukowych i sympozjów, w szczególności organizacji ogólnopolskich sympozjów prawa wyznaniowego

3) sfinalizowaniu prac nad wydaniem Leksykonu prawa wyznaniowego. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć” ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w prestiżowej serii Encyklopedie i Leksykony.

4) opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz dokonywanych przez członków PTPW.

 

2. Kwestie finansowe

Problemem całej kadencji była niska ściągalność składek, które stanowią zasadnicze źródło finansowania Towarzystwa rzutując tym samym ogólnie na możliwości jego działania i rozwoju.

O ile w okresie I kadencji problem był łagodzony poprzez dużą dynamikę przyrostu nowych członków Towarzystwa, to w okresie II kadencji dynamika ta znacząco zmalała: nastąpił wzrost liczby członków z 86 do 95, a więc o 9 osób.

Towarzystwo skupia specjalistów prawa wyznaniowego ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce, co nie zmienia faktu, że specjalistów tych jest mało. Przedstawiona wyżej stagnacja w zakresie liczby członków Towarzystwa wskazywać może na wyczerpywanie się – na co Zarząd nie ma wpływu – potencjału osobowego środowiska naukowego nadającego się do przystąpienia do Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna w swoich sprawozdaniach rocznych pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek. Tym niemniej należy zauważyć, ze problem nie znalazł dotąd rozwiązania.

 

3.  Promocja, polityka informacyjna i dokumentacja prac PTPW

Pełne uznanie należy wyrazić Zarządowi za dbałość o stronę internetową Towarzystwa, która została stworzona i funkcjonuje od sierpnia 2009 roku. Znajdują się na niej najważniejsze informacje z dotychczasowej, bieżącej i planowanej działalności Towarzystwa. Należy podkreślić, iż strona jest na bieżąco aktualizowana i zdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi dobrą wizytówką Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia pracę Sekretarza Zarządu, który prowadzi dokumentację PTPW, oraz bieżącą korespondencję Zarządu z członkami Towarzystwa, którzy na bieżąco są informowani o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd.

Tak samo pozytywnie Komisja Rewizyjna ocenia pracę Skarbnika Zarządu Towarzystwa.

Ponadto Komisja Rewizyjna pragnie wyrazić najwyższe uznanie Prezesowi Zarządu za sprawne, pełne taktu i zaangażowania kierowanie pracami Zarządu.

 

Podsumowując wyniki  oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie wspomnianych na wstępie między innymi  corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w składzie przywołanym powyżej wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji.

Podpisy:

dr Andrzej Czohara (-)

prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (-)

prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (-)

dr Konrad Walczuk

 

Jarnołtówek – Pokrzywna, dnia 17 maja 2016 r.