POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 19 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 19 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim, w pierwszym dniu VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009". Wzięło w nim udział 29 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 11 gości.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło jednomyślnie sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

2. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu PTPW z działalności za okres od 21 czerwca 2008 r. do 19 maja 2009 r. oraz sprawozdaniem finansowym za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony projekt budżetu i preliminarza budżetowego na rok 2009.

3. Następnie Zarząd przedstawił propozycję głównych kierunków działalności Towarzystwa na okres kadencji 2008-2012. Przedstawiony program działalności spotkał się z akceptacją zebranych wyrażoną w jednogłośnie przyjętej uchwale.

4.
Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało o powołaniu Rady Programowej PTPW w następującym składzie: prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański oraz przedstawiciel Zarządu w osobie prof. nadzw. dr hab. Artura Mezglewskiego.

5.
Następnie Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. Zgodnie z nią roczne składki członkowskie wynoszą odpowiednio:
- dla członków zwyczajnych Towarzystwa 100 (sto) PLN
- dla członków nadzwyczajnych Towarzystwa 50 (pięćdziesiąt) PLN
- dla członków wspierających Towarzystwa 100 (sto) PLN

6. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego członkostwa w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS).

7. Na zakończenie zebrania zaprezentowany został świeżo opublikowany tom 1. Przeglądu Prawa Wyznaniowego, który jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

 
Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu
 

Kamień Śląski-Lublin, 8 czerwca 2009 r.