POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 9 maja 2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 9 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, w drugim dniu obrad współorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 29 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW – dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2016 r., które przedstawił jej przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2016 r. W przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania podejmowane zarówno przez Zarząd PTPW poprzedniej jak i obecnej kadencji, mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich, i zachęciła do ich kontynuowania.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2017.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 9/2017 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW).

5. WZCz przyjęło informację o powierzeniu organizacji XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2018 r. Wydziałowi Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem organizacji tego wydarzenia jest prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Zgodnie z tradycją, w trakcie XV OSPW przewidywane jest również przyszłoroczne Walne Zgromadzenie Członków PTPW. 
 

                                                                                                  Dr Marta Ordon

                                                                                                  Sekretarz Zarządu PTPW

Kęszyca Leśna - Lublin, 12 maja 2017 r.