POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 8 marca 2012 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w Hotelu Nad Przełomem przy ul. Trzech Koron 34, w drugim dniu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 24 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 5 gości. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniami z działalności Zarządu PTPW: a) za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r. oraz b) za okres kadencji 2008-2012, a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej (KR) z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa w 2011 roku oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres kadencji 2008-2012. KR dokonała oceny pracy Zarządu w następujących zakresach: polityka członkowska, promocja i polityka informacyjna, działalność naukowa i organizacyjna oraz zagadnienia finansowe. W każdym z powyższych zakresów działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W zakresie spraw finansowych KR zwróciła uwagę, że nadal istotnym problemem pozostaje zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków Towarzystwa. Mając na uwadze zapewnienie Towarzystwu sprawnego i niezakłóconego działania KR zaproponowała, aby osoby nie płacące składek skreślać z listy członków PTPW po dwóch bezskutecznych, udokumentowanych upomnieniach. Podsumowując swoją ocenę pracy Zarządu, Komisja Rewizyjna na podstawie § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi PTPW I kadencji absolutorium.

Po zapoznaniu się z powyższymi WZCz jednomyślnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzieliło także absolutorium Zarządowi PTPW I kadencji. WZCz zatwierdziło również przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2012.
 

2. W związku z upływem kadencji organów Towarzystwa WZCz dokonało wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPW na lata 2012-2016. Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny.

Do Zarządu PTPW II kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz,  dr hab. Jarosław Szymanek, dr Paweł Środa, dr Anna Tunia, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Druga kadencja Zarządu rozpocznie się wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu I kadencji, tj. w dniu 22 czerwca 2012 r.

Zarząd II kadencji ukonstytuował się w składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes); prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes),  prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Paweł Sobczyk (członek), dr hab. Jarosław Szymanek (członek), dr Anna Tunia (członek).

Do Komisji Rewizyjnej PTPW II kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): dr Andrzej Czohara, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr hab. Andrzej Szymański, dr Konrad Walczuk. Komisja Rewizyjna II kadencji ukonstytuowała się w składzie: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), dr Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz), dr Piotr Steczkowski (członek), dr Konrad Walczuk (członek).
 

3. WZCz dostrzegło fakt zupełnego pomijania PTPW przez Rząd RP w procesie konsultacji społecznych związanych z coraz liczniej pojawiającymi się w ostatnim czasie inicjatywami legislacyjnymi dotyczącymi problematyki wyznaniowej. W związku z tym podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd PTPW do zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów i innych organów władzy publicznej w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych. 

 
Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne n. Dunajcem – Lublin, 20 marca 2012 r.