POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 26 maja 2010 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 26 maja 2010 r. w Ulanowie, w pierwszym dniu konferencji pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”. Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Wzięło w nich udział 18 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 2 gości.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu PTPW z działalności za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za wspomniany okres. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wyraźnie podkreśliła, że poważnym problemem w działalności PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich.  

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez Skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2010.

2. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę nr 11/2010 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, zgodnie z którą rozszerzono liczbę członków Zarządu do 10 osób i powołano w skład Zarządu PTPW dr. Pawła Środę. Konieczność wyboru dodatkowego członka Zarządu PTPW wynikała z faktu złożenia rezygnacji z tej funkcji przez dotychczasowego Skarbnika PTPW – dr. hab. Dariusza Walencika. Jako powód swej decyzji podał on przeciążenie obowiązkami zawodowymi oraz obowiązkami w ramach Towarzystwa (objęcie funkcji Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego). Zarząd uznał podane racje za uzasadnione i przyjął rezygnację z funkcji. Dziękując mu za wytrwałą pracę jednocześnie zasugerował, aby pozostał on nadal członkiem Zarządu i wspierał jego działalność swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaistniała zatem potrzeba uzupełnienia składu Zarządu i powołania nowego Skarbnika PTPW. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym wybrało do składu Zarządu dr. Pawła Środę, a następnie Zarząd PTPW na swoim posiedzeniu w drodze uchwały powierzył mu funkcję Skarbnika PTPW.

 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

  

Ulanów-Lublin, 16 czerwca 2010 r.