POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 23 kwietnia 2013 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków – Polańczyk (woj. podkarpackie), w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 22 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r. oraz z przedstawionym przez skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa w 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2012 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna dostrzegła, że źródłem problemów w działalności statutowej PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich przez część członków.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2013.

2. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 5/2013 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu PTPW

Myczków – Lublin, 6 maja 2013 r.