POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 2 marca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 2 marca 2015 r. w Popowie k. Serocka, w pierwszym dniu obrad współorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW) ogólnopolskiego sympozjum naukowego pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 20 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2014 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2014 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania podjęte przez Zarząd PTPW i mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2015.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 6/2014 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.

 

Informacja Sekretarza PTPW

o zasadach dystrybucji tomu 6 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynuje prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Bank Zachodni WBK 94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 (wysokość składek ustaliła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. - roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych PTPW wynosi 100 (sto) PLN, a dla członków nadzwyczajnych - 50 (pięćdziesiąt) PLN. Kontakt ze Skarbnikiem PTPW - dr. Pawłem Środą, celem ustalenia wysokości zaległości w płatności składek członkowskich, to: pawelsroda@o2.pl). Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź do prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego w ChAT w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Osoby zainteresowane zakupem egzemplarzy Przeglądu informujemy, że zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl (pod adresem: http://ksiegarnia.academicon.pl/ )

 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu PTPW
 

Popowo - Lublin, 6 marca 2015 r.