POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 18 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego miało miejsce w dniu 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, w pierwszym dniu VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 35 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 2 gości. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr. hab. Krzysztof Warchałowski.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu PTPW przedstawionym przez prezesa Towarzystwa prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego z działalności za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym PTPW przedstawionym przez skarbnika Zarządu PTPW dr. Pawła Środę za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przedstawionego przez jej sekretarza dr Annę Tunia. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za wspomniany okres. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wyraźnie podkreśliła, że poważnym problemem w działalności PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich przez część członków.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2011.

2. Redaktor Naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik. poinformował o ukazaniu się tomu 3. periodyku. Zaprosił także do publikowania na łamach Przeglądu. Przypomniał również, że wydania poszczególnych tomów finansowane są głównie ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma. Przypomniał on również, że zasady gospodarowania nakładem Przeglądu Prawa Wyznaniowego określa uchwała nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor, w tym i tłumacz, jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów. Koordynację działań związanych z dystrybucją PPW powierzono Skarbnikowi PTPW - dr. Pawłowi Środzie, który prowadzi listę członków PTPW, którym przysługuje bezpłatny egzemplarz PPW, z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich (kontakt z nim: pawelsroda@o2.pl; adres i nr rachunku bankowego na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin; Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000).

Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do Redaktora Naczelnego PPW w Opolu, bądź do Prezesa Zarządu PTPW w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa.

  

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Konstancin-Jeziorna – Lublin, 26 czerwca 2011 r.