POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (woj. opolskie), w pierwszym dniu obrad XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 27 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 3 gości. Obradom przewodniczył dr hab. Zdzisław Zarzycki.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez prezesa – prof. zw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniami z działalności Zarządu PTPW II kadencji: a) za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r. oraz b) za okres kadencji 2012-2016, a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej (KR) z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres kadencji 2012-2016. KR dokonała oceny pracy Zarządu w następujących zakresach: działalność naukowa i organizacyjna, kwestie finansowe, promocja i polityka informacyjna oraz dokumentacja prac Towarzystwa. W każdym z powyższych zakresów działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W zakresie spraw finansowych KR zwróciła uwagę na utrzymujący się problem niskiej ściągalności składek członkowskich i pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków Towarzystwa zalegających z ich opłacaniem. Podsumowując swoją ocenę pracy Zarządu, Komisja Rewizyjna na podstawie § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi PTPW II kadencji absolutorium.

Po zapoznaniu się z powyższymi WZCz jednomyślnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzieliło także absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji. WZCz zatwierdziło również przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2016.

 

2. W związku z upływem kadencji organów Towarzystwa, WZCz dokonało wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPW na lata 2016-2020. Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny.

Do Zarządu PTPW III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Brzozowski Wojciech, Krzywkowska Justyna, Mezglewski Artur, Mikuła Maciej, Ordon Marta, Sobczyk Paweł, Stanisz Piotr, Tunia Anna, Walencik Dariusz, Zieliński Tadeusz Jacek. Trzecia kadencja Zarządu rozpocznie się wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu II kadencji, tj. w dniu 22 czerwca 2016 r.

Zarząd III kadencji ukonstytuował się w następującym składzie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes); prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik), dr Wojciech Brzozowski (członek), dr Maciej Mikuła (członek), dr hab. Anna Tunia (członek), prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (członek).

Do Komisji Rewizyjnej PTPW III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Bielecki Marek, Chajda Michał, Stanisławski Tadeusz, Steczkowski Piotr, Szymański Andrzej.

Komisja Rewizyjna III kadencji ukonstytuowała się w następującym składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (członek), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (członek). Komisja Rewizyjna III kadencji nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

 

                                                                                                          Dr Marta Ordon

                                                                                                          Sekretarz Zarządu

Pokrzywna – Lublin, 23 maja 2016 r.