POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 14 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 14 maja 2014 r. w Lublinie, w przeddzień obrad XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 26 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr hab. Mirosław Sitarz.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:
 
1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2013 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2013 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna dostrzegła, że - podobnie jak w latach poprzednich - źródłem trudności w utrzymaniu płynności finansowej Towarzystwa jest niewystarczająca ściągalność składek członkowskich. W związku z tym KR wezwała Zarząd do zintensyfikowania działań mających na celu poprawienie tej sytuacji.
 
2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2014.
 
3. W związku z przedstawionymi przez Komisję Rewizyjną wnioskami z kontroli finansowej PTPW, Zarząd zdecydował, że w najbliższym czasie skieruje pod adresem członków zalegających z płatnością składek pisemne wezwania do ich uregulowania pod rygorem sankcji przewidzianych w § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW, tj. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z płatnością składek za okres dwóch lat.
 
 
Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu PTPW
 
Lublin, 20 czerwca 2014 r.