POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Uchwała nr 26/2014

(zob. Uchwałę nr 33/2015

Uchwała nr 26/2014
Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
z dnia 20 grudnia 2014 roku

w sprawie wydania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu 

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd wyraża wolę zorganizowania procesu przygotowania (dalej: proces przygotowawczy) zawartości tomu poświęconego prawu wyznaniowemu (dalej: tom), w ramach serii „Wielka Encyklopedia Prawa”, wydawanej przez Fundację Ubi societas, ibi ius.

2. Zarząd powołuje jednego z redaktorów naukowych reprezentujących PTPW w procesie przygotowawczym w osobie prof. ndzw. dr hab. Pawła Sobczyka (dalej: redaktor).

3. Redaktor przygotuje i przedłoży Zarządowi PTPW projekt umowy z Fundacją, o której mowa w ust. 1, szczegółowo określającej zasady współpracy przy wydaniu tomu, w tym zasady procesu przygotowawczego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

 

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek (-)

Członek Zarządu – dr Anna Tunia (-)