POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 4/2012

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 4/2012

 

Spis treściARTYKUŁY

 
Jerzy Nikołajew
Przywileje osób duchownych odbywających karę więzienia według regulaminu więziennego z 1931 r.  str. 5
 
Tadeusz J. Zieliński
Ustawodawstwo II Rzeczypospolitej wymierzone w wyznawców judaizmu  str. 29
 
Andrzej Szymański
Działalność Wydziału do Spraw Wyznań w Opolu w latach 1958–1989 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Opolu  str. 51
 
Michał Madej, Zbigniew Pasek
Współczesne orzecznictwo niemieckie wobec mniejszości muzułmańskiej  str. 67
 
Mariusz Kałczewiak
Izraelskie prawo małżeńskie. Wybrane zagadnienia  str. 87
 
Marcin Wielec
Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie karnym (materialnym i proceduralnym)  str. 111
 
Paweł Borecki
Dylematy likwidacji Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych  str. 125
 
 

PRAWODAWSTWO
 

 
Paweł Borecki
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2011 r.  str. 145
 
Andrzej Czohara
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2011 r.  str. 149
 
Paweł Sobczyk
Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2011 r.  str. 150
 
Umowa w sprawie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie  str. 152
 
Prawodawstwo wyznaniowe Republiki Francuskiej
1. Ustawa z 15 marca 2004 r. dotycząca znaków religijnych w szkołach publicznych (tłum. i oprac. Michał Zawiślak)  str. 159
2. Okólnik z 18 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie ustawy z 15 marca 2004 r. dotyczącej znaków religijnych w szkołach publicznych (tłum. i oprac. Michał Zawiślak)  str. 161
 
Tadeusz J. Zieliński
Rozciągnięcie prawa procedowania wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego na wspólnoty religijne wpisane do rejestru (propozycja de lege ferenda)  str. 169

 

ORZECZNICTWO

 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2011 r., II CSK 649/10 LEX nr 960506, Biul. SN 2011/11/1, 960506  str. 177
Glosa (Bartosz Rakoczy)  str. 186
 
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 25 listopada 2010 r., I ACa 363/10  str. 195
 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r., II SA/Wa 2026/11  str. 219
 
 

OPINIE PRAWNE

 
Paweł Borecki
Uwagi w sprawie umowy z dnia 6 kwietnia 2011 r. między Radą Ministrów a Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym  str. 229
 
Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie zgodności projektu ustawy o fi nansowaniu prawosławnego seminarium duchownego z budżetu państwa z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji RP)  str. 233
 
Jan Krajczyński
Opinia prawna dotycząca ważności weksli podpisanych przez dyrektora Caritas Diecezji Płockiej  str. 241
 
Dariusz Walencik
Opinia prawna w sprawie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe w Polsce  str. 251
 
 

RECENZJE
 

 
Adam Balicki, rec.
Bilateralizm w stosunkach państwowo -kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, 367 s.  str. 265
 
Tadeusz J. Zieliński, rec.
Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, red. P. Borecki, Cz. Janik, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012, 445 s.  str. 273
 
 

SPRAWOZDANIA
 

 
Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt
II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn, 11 maja 2011 r.  str. 277
 
Bartłomiej Pieron
Konferencja naukowa pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin - Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.  str. 287
 
Michał Zawiślak
Sprawozdanie ze spotkania prawników na Jasnej Górze w ramach Dni Skupienia Katolickich Prawników Polskich, Częstochowa, 1 października 2011 r.  str. 299
 
Bartłomiej Pieron
Konferencja Naukowa Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 9-10 grudnia 2011 r.  str. 303

 

KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO

 
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Konstancin-Jeziorna, 18 maja 2011 r. str. 315
 
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Sromowce Niżne, 8 marca 2012 r.  str. 327
 
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 353
 
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 7 marca 2012 r.)  str. 367
 
Sprawozdania z nadania stopni naukowych członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 371
Informacja o nadaniu tytułu profesora ks. dr. hab. Wiesławowi Wenzowi, prof. PWT  str. 373
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

 
Michał Zawiślak
Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2011  str. 379
 
Deklaracja członkowska  str. 405