POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 3/2011

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 3/2011

 

Spis treści

 
 

ARTYKUŁY
 

Artur Mezglewski
Przysięga, ślubowanie oraz przyrzeczenie w prawie polskim  str. 5
 
Piotr Stec, Dariusz Walencik
Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi  str. 23
 
Katarzyna Krzysztofek
Problematyka przeprowadzania zabiegów transfuzji krwi u świadków Jehowy w polskim porządku prawnym  str. 51
 

PRAWODAWSTWO
 

 
Paweł Borecki
Prawodawstwo parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej z 2010 roku  str. 69
 
Andrzej Czohara
Prawodawstwo rządowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2010 roku  str. 79
 
Francuska ustawa numer 2010–1192 z dnia 11 października 2010 roku zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych (tłum. Michał Zawiślakstr. 81
 

ORZECZNICTWO
 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08  str. 83
Glosa (Bartosz Rakoczy)  str. 95
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., III SK 15/09  str. 103
Glosa (Michał Zawiślakstr. 115
 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2008 r., II OSK 1611/07  str. 121
Glosa (Maria Kręcstr. 126
 
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Czwarta Sekcja z dnia 7 grudnia 2010 r. Sprawa Jakóbski przeciwko Polsce Skarga nr 18429/06 (tłum. Paweł Borecki, Dorota Pudzianowskastr. 141
 
Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 marca 2011 r. Sprawa Lautsi i inni przeciwko Włochom Skarga nr 30814/06 (źródło tłum. Paweł Boreckistr. 157
 

OPINIE PRAWNE
 

Piotr Stanisz, Paweł Sobczyk
Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego  str. 211
 
Artur Mezglewski
Opinia prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie prawnym  str. 251
 
Dariusz Walencik
Opinia prawna w sprawie nabycia osobowości prawnej przez dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach  str. 259
 

RECENZJE

 
Ryszard M. Małajny, rec.
Wojciech Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2011  str. 269
 
Artur Mezglewski, rec.
Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, red. T.J. Zieliński, Warszawa–Katowice, Wydawnictwo Credo, 2010  str. 275
 
Paweł Sobczyk, rec.
Marcin Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010  str. 279
 
Jan Mironczuk, rec.
Henryk Ryszard Tomaszewski, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 1947–1987, Warszawa: Kompas II, 2009  str. 287
 
Tadeusz J. Zieliński, rec.
Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008   str. 293
 
 

SPRAWOZDANIA

 
Marta Ordon,
Konferencja naukowa pt. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Tomaszów Lubelski 16 kwietnia 2010 r.  str. 299
 
Zdzisław Zarzycki,
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków 16 kwietnia 2010 r.  str. 305
 
Anna Tunia, 
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, Olsztyn 21–22 kwietnia 2010 r.  str. 307
 
Bartłomiej Pieron,
Sprawozdanie z VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Gniezno 11–12 września 2010 r.  str. 313
 
 

KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Ulanów 26 maja 2010 r.   str. 325
 
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego   str. 337
 
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego   str. 351
 
Badania naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego   str. 355
 
 

BIBLIOGRAFIA

 
Michał Zawiślak
Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2010   str. 359
Aneks do polskiej bibliografii prawa wyznaniowego za lata 2008–2009   str. 383
 
Wykaz publikacji prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego   str. 385
 
 
Deklaracja członkowska   str. 393