POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 21 czerwca 2008 r. do 19 maja 2009 r.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW Zarząd Towarzystwa przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 21 czerwca 2008 roku do 19 maja 2009 roku

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy dzieli się na dwa podokresy: czas oczekiwania na rejestrację PTPW, kiedy Towarzystwo było reprezentowane przez Komitet Założycielski PTPW a Zarząd nie posiadał władztwa, oraz czas pełnej zdolności Zarządu do wypełniania kompetencji statutowych jako organu osoby prawnej, to jest od dnia rejestracji, która nastąpiła 19 sierpnia 2009 r. Dalsze elementy sprawozdania dotyczą podokresu drugiego. Pierwszy przedstawia bowiem szczegółowo sprawozdanie Komitetu Założycielskiego PTPW. Stąd przez pojęcie okres sprawozdawczy w sensie ścisłym dalej rozumieć się będzie czasokres działalności Zarządu od chwili nabycia przez PTPW osobowości prawnej.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu od chwili wyborów dokonanych podczas Zjazdu Założycielskiego PTPW wchodzili następujący członkowie: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 posiedzenia, a to w dniach: 27 września 2008 r., 15 listopada 2008 r., 9 lutego 2009 r., 19 maja 2009 r. Wszystkie zwołane posiedzenia były prawnie wiążące. Każde z nich podlegało protokołowaniu. Po odbyciu posiedzenia Zarząd powiadamiał wszystkich członków PTPW o węzłowych zagadnieniach będących przedmiotem posiedzeń oraz o podjętych przez Zarząd uchwałach, co następowało w drodze zwięzłych komunikatów. Pragnieniem Zarządu było odbywanie posiedzeń w różnych miejscowościach kraju, także poza siedzibą Towarzystwa, co ma służyć bliższym kontaktom Zarządu z członkami PTPW, tudzież innymi ważnymi dla celów Towarzystwa osobistościami. 1. posiedzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 3. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4. w miejscu obrad VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim. Zarząd wyraża wdzięczność gospodarzom wymienionych miejsc za umożliwienie skorzystania z ich gościny i będzie dla niego zaszczytem gościć w przyszłości w innych ośrodkach akademickich i podobnych. Na wszystkie posiedzenia zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW, z których to zaproszeń niejednokrotnie korzystali.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

4.1. Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego PTPW, w którym uczestniczyły 22 osoby, przyjęto do Towarzystwa 32 członków. W dacie 19 maja 2009 r. członkami Towarzystwa są 54 osoby, w tym 47 osób członkami zwyczajnymi a 7 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest:

1) 9 profesorów tytularnych,

2) 14 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 12 profesorów nadzwyczajnych),

3) 25 doktorów;

4) 6 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji wynosi 23/31.

4.2. Dane zawarte w ustępie 1 po zestawieniu z wykazami osób zajmujących się w Polsce naukowo prawem wyznaniowym pozwalają postawić tezę, iż w PTPW zrzeszona jest w chwili obecnej zdecydowana większość specjalistów rodzimego prawa wyznaniowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż Towarzystwo ma honor skupiać w swoich szeregach olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego. Jest to efekt współdziałania ogółu członków PTPW i Zarząd wyraża nadzieję, że wraz z rozwojem działalności naszej organizacji szeregi Towarzystwa zasilą kolejne osoby zajmujące się fachowym studium prawa wyznaniowego.

5. Składki członkowskie i finanse

Informację na ten temat zawiera sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa. Na dzień dzisiejszy z obowiązku uiszczenia składek wywiązało się za 2008 r. - 22 członków z  44, czyli 50% ogółu, za 2009 r. 17 z 54 członków, czyli 31%. Zarząd podejmuje wysiłki pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Bliższe dane na ten temat znajdują się w sprawozdaniu Skarbnika. Zdyscyplinowane płacenie należności członkowskich jest warunkiem realizacji wielu kluczowych celów PTPW.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. Z założeń prawnych i programowych PTPW wynika, że w ramach działalności merytorycznej Towarzystwa na czoło wysuwa się jego działalność naukowa i wydawnicza.

6.2. Na 1. posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie prowadzenia badań w PTPW (uchwała nr 5/2008 ze zm.). W chwili obecnej istnieje 12 zespołów badawczych zajmujących się zaaprobowanymi przez Zarząd tematami badawczymi pod kierunkiem powołanych w odpowiednich uchwałach kierowników. Zespoły są otwarte na współpracę z kolejnymi badaczami. Możliwe jest tworzenie kolejnych zespołów. Zarząd stawia sobie za cel zapewnienie wysokiego poziomu poszukiwań badawczych realizowanych pod egidą Towarzystwa. Służyć temu będzie okresowa weryfikacja wyników prac zespołów.

6.3. Rozwojowi działalności badawczej Towarzystwa ma służyć współpraca w tym zakresie z innymi ośrodkami naukowymi, w tym uczelniami i towarzystwami naukowymi. Choć w działalność PTPW zaangażowani są przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce podejmujących problematykę prawa wyznaniowego, to jednak zasięg partnerstwa z jednostkami naukowo-dydaktycznymi warto konsekwentnie rozszerzać. W tym nurcie działań w 2008 roku Zarząd podpisał umowę o współpracy z posiadającą znaczący dorobek Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Z tego samego względu oraz z uwagi na wolę udziału w innych aspektach współpracy naukowej, Zarząd wstępnie rozeznał możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi środowiskami naukowymi zajmującymi się prawem wyznaniowym skupionymi wokół International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie. Przygotował w związku z tym skierowany do Walnego Zgromadzenia Członków PTPW wniosek w sprawie wstąpienia PTPW do tej prestiżowej organizacji międzynarodowej.

6.4. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego powstało w środowisku osób aktywnie uczestniczących w organizowanych od kilku lat zjazdach specjalistów prawa wyznaniowego. Dlatego też Zarząd PTPW czuje się odpowiedzialny za organizację tej kluczowej formy działalności naukowej środowiska specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce. Postanowił o organizacji VI Ogólnopolskiego Zjazdu Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim, zwołując w jego czasie 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

6.5. Działalność wydawnicza stanowi kluczowy przejaw aktywności naukowej wielu towarzystw o profilu podobnym do PTPW. W związku z tym Zarząd na 1. posiedzeniu powołał czasopismo naukowe pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW), dokonał wyboru członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW. Do udziału w Radzie Naukowej udało się pozyskać uczonych ze ścisłej czołówki znawców prawa wyznaniowego w Polsce. Redaktorem naczelnym został wybrany prof. dr hab. Piotr Stanisz. Zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami 14 maja 2009 r. ukazał się 1. tom PPW, który publikuje rozprawy, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię oraz inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego. Nasz periodyk naukowy zawiera także dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW i jego dokonania, w tym Statut PTPW i najważniejsze uchwały władz Towarzystwa. Jest on m. in. formą docierania z informacjami dotyczącymi PTPW do jego członków oraz szerszych środowisk zainteresowanych problematyką prawa wyznaniowego.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

W ramach starań o udział w procesie wpływania na jakość prawodawstwa dotyczącego materii prawno-wyznaniowej Zarząd nawiązał kontakty z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele Zarządu zostali 2 lutego 2009 r. przyjęci przez Podsekretarza Stanu w MSWiA pana Tomasza Siemoniaka, odpowiedzialnego za zagadnienia objęte zakresem zainteresowań Towarzystwa. Spotkanie to zostało zinterpretowane przez reprezentantów PTPW jako obiecujące. Planowane jest nawiązywanie oficjalnych kontaktów, a później - w miarę możliwości - współpracy z innymi organami państwa, w tym z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kolejnymi ministerstwami, a także z organizacjami prawa międzynarodowego koncentrującymi się na ochronie wolności i praw człowieka.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

W celu zaznaczania obecności PTPW w środowisku naukowym i propagowania treści programowych Towarzystwa, Zarząd przystąpił do działań kształtujących wizerunek publiczny PTPW. Z tego względu powołano trzyosobową Redakcję Witryny Internetowej PTPW. Istotnym krokiem w stronę realizacji planów utworzenia strony internetowej Towarzystwa było zamówienie projektów graficznych do wykorzystania w materiałach informacyjnych PTPW. Ich elementem jest zatwierdzone przez Zarząd logo Towarzystwa, opublikowane już w 1. tomie „Przeglądu Prawa Wyznaniowego". Sam periodyk Towarzystwa jest istotną formą kształtowania publicznego wizerunku PTPW.

9. Kontrola działań Zarządu

Zgodnie z postanowieniami Statutu PTPW działania Zarządu zostały poddane kontroli Komisji Rewizyjnej. Poczynione przez Komisję ustalenia są przedmiotem sprawozdania z Jej działalności przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa zwołanemu na dzień 19 maja 2009 r.

10. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, na czele z naszą Szanowną Profesurą, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy PTPW i tworzenie wokół niego dobrej atmosfery. W okresie swojego dotychczasowego działania Zarząd spotkał się z wieloma przejawami życzliwości, co mobilizuje go do dalszej pracy. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego istnieje od niespełna roku, a osobowość prawną posiada od 9 miesięcy. W opinii Zarządu fakty ukazane w niniejszym sprawozdaniu są dowodem, że Towarzystwo w kształcie utworzonym dnia 21 czerwca 2008 r. wychodzi w stosownym względzie naprzeciw potrzebom wielu specjalistów prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej.