POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za lata 2012-2016

Sprawozdanie obejmuje cały okres II kadencji władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) za lata 2012-2016 i zawiera podstawowe dane o działalności PTPW w tym przedziale czasowym. Informacje szczegółowe zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne okresy między Walnymi Zgromadzeniami Członków oraz w dokumentacji Towarzystwa, m.in. publikowanej na łamach „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte uchwałą Zarządu PTPW dnia 17 maja 2016 r.

Zarząd II kadencji został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 8 marca 2012 r.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przyjęto następujące daty graniczne sprawozdania: 22 czerwca 2012 r. (początek II kadencji) i 17 maja 2016 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 17 maja 2016 r.).

 

2. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej PTPW 

Od początku kadencji Zarząd posiadał następujący 10-osobowy skład: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Marta Ordon (sekretarz), członkowie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek i dr hab. Anna Tunia (stopnie i tytuły naukowe podane w stanie z 17 maja 2016 r.). Wszystkie czynności związane z prowadzeniem spraw w Zarządzie, jego członkowie wykonywali bez pobierania wynagrodzenia. Siedziba Towarzystwa, a tym samym i Zarządu, w całym okresie sprawozdawczym mieściła się w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zarząd wyraża wdzięczność Kierownikowi Katedry prof. ndzw. dr. hab. Piotrowi Staniszowi i Władzom Uczelni za okazywaną od blisko 8 lat gościnność.

Skład Komisji Rewizyjnej w całym okresie sprawozdawczym pozostawał niezmienny: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski i dr Konrad Walczuk.

Rada Programowa PTPW u końca II kadencji Zarządu przedstawia się następująco (w porządku alfabetycznym nazwisk): prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. ndzw. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

  

3. Posiedzenia Zarządu 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11. protokołowanych posiedzeń, urządzanych w różnych miejscach kraju. W tym czasie podjął 41 uchwał. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą sekretarza Zarządu, dr Marty Ordon.

 

4. Stan członkowski

Na koniec I kadencji Towarzystwo liczyło 86 członków, w tym 74 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych. W okresie II kadencji przyjęto 13 osób, 3 osoby zmarły, 1 zrezygnowała z członkostwa, nikogo członkostwa nie pozbawiono. W dacie 17 maja 2016 r. członkami PTPW jest 95 osób, w tym jest 87 członków zwyczajnych i 8 członków nadzwyczajnych. Wśród członków jest: 15 profesorów tytularnych, 34 osoby legitymują się stopniem doktora habilitowanego (w tym 26 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego) oraz 46 osób jest bez stopnia doktora habilitowanego (w tym 39 doktorów). Na podkreślenie zasługuje, że Towarzystwo skupia olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Towarzystwo jest finansowane głównie ze składek członkowskich.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza 

Wśród najważniejszych dokonań naukowych i wydawniczych PTPW wyliczyć należy koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 takich sympozjów połączonych ze zjazdami katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego: IX w maju 2012 r. w Krakowie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), X w kwietniu 2013 r. w Myczkowie (organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego), XI w maju 2014 r. w Lublinie (organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), XII we wrześniu 2015 r. (organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach) i trwające obecnie (maj 2016 r.) XIII, zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto PTPW zorganizowało (lub współorganizowało) cztery inne konferencje naukowe: w listopadzie 2012 r. w Warszawie, we wrześniu 2013 r. w Sromowcach Niżnych, w marcu 2015 r. w Popowie i w kwietniu 2015 r. w Jastrzębiej Górze.

Od 2010 roku Towarzystwo pozostaje członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie.

Od 2009 r. PTPW jest wydawcą periodyku naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). Do roku 2016 włącznie ukazało się 8 tomów: tom 1 pod redakcją prof. ndzw. dr. hab. Piotra Stanisza, tomy 2 i 3 pod redakcja prof. ndzw. dr. hab. Dariusza Walencika. Redaktorem naczelnym począwszy od tomu 4 jest prof. ndzw. dr. hab. Jan Krajczyński. Poszczególne tomy zawierają w szczególności rozprawy naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz kronikę działalności PTPW. Na łamach PPW publikowane są także uaktualnione listy członków Towarzystwa. Wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line”. Należy podkreślić, iż periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych – w wykazie z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 (jeden) pkt, zaś w aktualnym wykazie z 18 grudnia 2015 r. uzyskał 8 (osiem) pkt.

W 2013 r. zainaugurowano serię wydawniczą publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. W 2013 r. ukazał się tom 1 pt. Standardy bezstronności światopoglądowej władzy publicznej, zaś w 2015 r. wydano tom 2 pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii.

W 2014 r. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w serii „Leksykony prawnicze” Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć.

Istotnym uzupełnieniem działalności wydawniczej jest na bieżąco aktualizowana i bogata treściowo witryna internetowa Towarzystwa (www.ptpw.pl) zarządzana przez prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka i dr Martę Ordon.

 

7. Współpraca z organami władzy publicznej 

W kończącej się kadencji Towarzystwo prowadziło owocną współpracę z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).

 

8. Kontrola działań Zarządu

Zarząd podlegał bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PTPW oraz otrzymywał coroczne skwitowania ze strony Walnego Zgromadzenia Członków.

 

9. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, szczególnie zaś gronu czołowych autorytetów polskiego prawa wyznaniowego, w szczególności skupionemu w Radzie Programowej PTPW, za zaangażowanie w rozwój Towarzystwa.