POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za lata 2008-2012

Sprawozdanie obejmuje niemal cały okres I kadencji władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) za lata 2008-2012 i zawiera podstawowe dane o działalności PTPW w tym przedziale czasowym. Informacje szczegółowe zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne okresy między Walnymi Zgromadzeniami Członków oraz w dokumentacji Towarzystwa, m.in. publikowanej na łamach „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

Towarzystwo powstało 21 czerwca 2008 r. w Lublinie, a czołowymi inicjatorami byli jego patroni w osobach prof. zw. dr. hab. Henryka Misztala z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i prof. zw. dr. hab. Michała Pietrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Sądowa rejestracja PTPW nastąpiła 19 sierpnia 2008 r.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przyjęto następujące daty graniczne sprawozdania: 21 czerwca 2008 r. (Zebranie Założycielskie PTPW) i 7 marca 2012 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 8 marca 2012 r.).

 

2. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej PTPW

Od początku kadencji do 26 maja 2010 roku Zarząd posiadał następujący 9-osobowy skład: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki. Po tej ostatniej dacie przyjął następujący kształt 10-osobowy: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem spraw w Zarządzie, jego członkowie wykonywali bez pobierania wynagrodzenia. Siedziba Towarzystwa, a tym samym i Zarządu, w całym okresie sprawozdawczym mieściła się w w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarząd wyraża wdzięczność Kierownikowi Katedry prof. nadzw. dr. hab. Piotrowi Staniszowi i Władzom Uczelni za okazywaną od blisko 4 lat gościnność.

Skład Komisji Rewizyjnej w całym okresie sprawozdawczym pozostawał niezmienny: dr Paweł Sobczyk (przewodniczący), dr Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), dr Anna Tunia (sekretarz); członkowie: dr Piotr Steczkowski i dr hab. Andrzej Szymański.

Rada Programowa PTPW u końca I kadencji Zarządu przedstawiała się następująco (w porządku alfabetycznym nazwisk): prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

 

3. Posiedzenia Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 15. protokołowanych posiedzeń, urządzanych w różnych miejscach kraju. W tym czasie podjął 68 uchwał. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu, dr Marty Ordon, której praca spotkała się z najwyższą oceną ze strony Zarządu.

 

4. Stan członkowski

Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego PTPW, w którym uczestniczyły 22 osoby, do końca objętego sprawozdaniem okresu do Towarzystwa przyjęto 65 osób. W dacie 7 marca 2012 r. członkami PTPW jest 86 osób. 1 członek w okresie kadencji zmarł, nikt z członkostwa nie zrezygnował i nikogo członkostwa nie pozbawiono. W dniu 7 marca 2012 r. wśród członków jest 35 osób legitymujących się stopniem doktora habilitowanego i 51 osób bez tego stopnia (w tym 40 doktorów). Na podkreślenie zasługuje, że Towarzystwo skupia olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego.

 

5. Składki członkowskie i finanse 

Towarzystwo jest finansowane głównie ze składek członkowskich, których ściągalność poprawiła się pod koniec 2011 r. wobec zwrócenia się z monitami do opieszałych członków. Kilkakrotnie PTPW uzyskało granty ze środków publicznych. Zarząd wyraża wdzięczność obu dotychczasowym skarbnikom Towarzystwa w osobach prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika i dr. Pawła Środy za prowadzenie spraw finansowych PTPW.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

Wśród najważniejszych dokonań naukowych i wydawniczych PTPW wyliczyć należy koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego, zapoczątkowanych w 2004 r. przez prof. Artura Mezglewskiego i urządzanych w Kazimierzu Dolnym (I – 2004, II – 2005, III – 2006), zwanych alternatywnie także zjazdami katedr i wykładowców prawa wyznaniowego. VI Sympozjum odbyło się w 2009 r. w Kamieniu Śląskim i zorganizował je Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, VII w 2010 r. w Gnieźnie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), VIII w 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie (organizator: Wydział Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) zaś IX jest zaplanowane na maj w 2012 r. w Krakowie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ponadto PTPW zorganizowało dwie własne konferencje naukowe: w 2010 r. w Ulanowie (koordynator: dr Anna Tunia) i w 2012 r. w Sromowcach Niżnych (koordynator: prof. Artur Mezglewski).

Na mocy uchwały nr 5/2008 (z późn. zm.) powołano 12 zespołów badawczych zajmujących się zaaprobowanymi przez Zarząd tematami badawczymi pod kierunkiem powołanych w odpowiednich uchwałach kierowników.

Na 15. posiedzeniu Zarządu PTPW w dniu 7 marca 2012 r. podjęto uchwałę będącą podstawą dla organizowania przez Towarzystwo konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa wyznaniowego.

W 2010 roku Towarzystwo nabyło członkostwo w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie.

Od 2009 r. PTPW jest wydawcą periodyku naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW). Do marca 2012 r. ukazały się 3 tomy: tom 1 pod redakcją prof. Piotra Stanisza, tomy 2 i 3 pod redakcja prof. Dariusza Walencika. Redaktorem naczelnym począwszy od tomu 4 jest prof. nadzw. dr. hab. Jan Krajczyński. Funkcję Sekretarza Redakcji pełni niezmiennie dr Marta Ordon, jednocześnie Sekretarz Zarządu PTPW. Poszczególne tomy zawierają w szczególności rozprawy naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz kronikę działalności PTPW. Na łamach PPW publikowane są także uaktualnione listy członków Towarzystwa.

W 2011 r. Towarzystwo podjęło inicjatywę przygotowania „Leksykonu prawa wyznaniowego”. Zamiar publikacji tej pozycji podjęło wydawnictwo C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. Artur Mezglewski. Wydanie książki planuje się na przełom roku 2012 i 2013.

Istotnym uzupełnieniem działalności wydawniczej jest na bieżąco aktualizowana i bogata treściowo witryna internetowa Towarzystwa (www.ptpw.pl) zarządzana przez dr. Pawła Sobczyka i dr Martę Ordon.

 

7. Współpraca z organami władzy publicznej

Towarzystwo nawiązało owocną współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego sukcesorem w przedmiotowym zakresie jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. PTPW uczestniczyło w szczególności w procesie tworzenia ekspertyz dla tego resortu.

 

8. Kontrola działań Zarządu 

Zarząd podlegał bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PTPW oraz otrzymywał coroczne skwitowania ze strony Walnego Zgromadzenia Członków.

 

9. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, szczególnie zaś gronu czołowych autorytetów polskiego prawa wyznaniowego, skupionemu w Radzie Programowej PTPW, za zaangażowanie w rozwój Towarzystwa. W opinii Zarządu Towarzystwo posiada znaczące osiągnięca, będące dobrą podstawą dla dalszej owocnej działalności statutowej.