POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres II kadencji (2012-2016)

 

1.   Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej II kadencji

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (II kadencji) powołana została podczas Walnego Zgromadzenia PTPW, które odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych. Komisja powołana została w składzie pięcioosobowym. Wybrani do niej zostali (w kolejności alfabetycznej): dr Andrzej Czohara, dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr hab. Andrzej Szymański oraz dr Konrad Walczuk.  

      W dniu 8 marca 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTPW, na którym dokonano ukonstytuowania się Komisji. Przewodniczącym Komisji został wybrany dr Andrzej Czohara; Zastępcą Przewodniczącego - dr hab. Tadeusz Stanisławski; Sekretarzem Komisji -  dr hab. Andrzej Szymański. Członkami Komisji zostali dr Piotr Steczkowski i dr Konrad Walczuk.

W okresie II kadencji Komisja Rewizyjna PTPW funkcjonowała w niezmienionym składzie.

W związku z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej PTPW I kadencji w dniu 22 czerwca 2012 r Komisja Rewizyjna PTPW II kadencji nabyła swoje uprawnienia w ww terminie. 

 

2. Sprawozdania z kontroli działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym - w myśl § 23 ust. 1 Statutu - do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Z kolei  § 23 ust. 4 w punktach od 1 do 6 Statutu określa zakres tej kontroli, która obejmuje w szczególności sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa; kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1) oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa w celu omówienia uwag i zaleceń wynikających z kontroli (pkt 3 wspomnianego wyżej  postanowienia Statutu). 

Stosowanie do przepisu § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu, Komisja Rewizyjna PTPW odbyła cztery (roczne) posiedzenia, przedmiotem których było dokonanie kontroli finansowo-księgowej Towarzystwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego z jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w tym celu w następującym porządku:

     1) w dn. 23 kwietnia 2013 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

      2)  w dniu 14 maja 2014 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

      3)  w  dn. 2 marca  2015 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014  r.

      4)   w dn. 17 maja 2016  r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015  r.

Komisja Rewizyjna – wykonując postanowienie § 23 ust. 4 pkt. 4 Statutu – każdorazowo, podczas zwołanych w okresie 1. kadencji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków PTPW – dokonała przedłożeń wymienionych sprawozdań wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu PTPW przez Walne Zgromadzenia Członków PTPW.

 

3.  Sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej

Odpowiednio do postanowienia § 23 ust. 4 pkt. 6 Statutu Komisja Rewizyjna PTPW przygotowała i każdorazowo przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdania z własnej działalności, tj.:

   1)  sprawozdanie za okres 22 czerwca 2012 r. – 23 kwietnia 2013 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 23 kwietnia 2013 r. w Myczkowie - Polańczyku;

    2)  sprawozdanie za okres 23 kwietnia 2013 r. – 14 maja 2014 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 14 maja  2014 r. w  Lublinie;

     3)  sprawozdanie za okres 14 maja 2014 r. – 2 marca 2015 r. przedłożone na Walnym  Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 2 marca 2015 r. w Popowie k. Serocka;

     4)  sprawozdanie za okres 2 marca 2015 r. – 17 maja  2016 r. przedłożone na Walnym  Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 17 maja  2016  r. w  Jarnołtówku – Pokrzywnej.

Ponadto poszczególni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu PTPW.

Podpisy:

1) dr Andrzej Czohara  (-)

2) prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

3) prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (-)

4) prof. ndzw. dr Piotr Steczkowski (-)

5) dr Konrad Walczuk (-)

 

Jarnołtówek - Pokrzywna, 17 maja 2016 r.