POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 
  Wybrany podczas Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 21 czerwca 2008 r. Komitet Założycielski w składzie: prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, przystąpił niezwłocznie do przygotowania wniosku o rejestrację Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie wspomnianego wniosku wymagało modyfikacji statutu PTPW przyjętego w dniu 21 czerwca 2008 r. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie postanowień statutu do obowiązujących przepisów ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) i z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz aktów wykonawczych do nich. Zmiany te mają charakter techniczny, porządkowy, stylistyczny, jak również stworzyły możliwość uzyskania przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego statusu organizacji pożytku publicznego bez konieczności późniejszego nowelizowania statutu.
 
  Dnia 25 lipca 2008 r. Komitet Założycielski PTPW złożył w Sądzie Rejonowym w Lublinie w XI Wydziale Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację Towarzystwa wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o wpisaniu stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311635.
 
  Komitet Założycielski PTPW
    Tadeusz J. Zieliński
    Ryszard Mojak
    Artur Mezglewski
    Piotr Stanisz
    Marta Ordon


Lublin, dn. 27 września 2008 r.