POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres 1. kadencji (2008-2012)

 

1.      Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej 1. kadencji

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (1. kadencji) powołana została podczas Zebrania Założycielskiego PTPW, które odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 r. w Lublinie. Komisja powołana została w składzie pięcioosobowym. Wybrani do niej zostali: dr hab. Andrzej Szymański, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski oraz dr Anna Tunia.

W dniu 21 czerwca 2008 r. odbyło się 1. posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTPW, celem jej ukonstytuowania się. W jego toku dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji, którym został dr Paweł Sobczyk, Zastępcy Przewodniczącego, którym został dr Tadeusz Stanisławski oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej, którym została dr Anna Tunia. Członkami Komisji zostali dr hab. Andrzej Szymański i dr Piotr Steczkowski.

W okresie 1. kadencji Komisja Rewizyjna PTPW funkcjonowała w niezmienionym składzie.

 

2.      Działalność Komisji Rewizyjnej


2.1. Kontrola finansowa działalności PTPW

A.    Sprawozdania finansowe

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością (§ 23 ust. 1 Statutu). Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu do zakresu jej działania, należy m. in. sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa. Kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1)

Stosowanie do przepisu § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu, Komisja Rewizyjna PTPW odbyła cztery (roczne) posiedzenia przedmiotem, których było dokonanie kontroli finansowo-księgowej Towarzystwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego z jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w tym celu w następującym porządku:

1)      w dn. 19 maja 2009 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2)      w dn. 26 maja 2010 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

3)      w dn. 18 maja 2011 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

4)      w dn. 7 marca 2012 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Komisja Rewizyjna – wykonując postanowienie § 23 ust. 4 pkt. 4 Statutu – każdorazowo, podczas zwołanych w okresie 1. kadencji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków PTPW – dokonała przedłożeń wymienionych sprawozdań wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu PTPW przez Walne Zgromadzenia Członków PTPW.

B.     Informacje Komisji Rewizyjnej nt. działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna przygotowała informacje na temat działalności finansowej PTPW:

1)      za okres od 1.01.2009 do 5.05.2009

2)      za okres od 1.01.2010 r. do 26.05.2010 r.

- które przedłożone zostały Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW

 

2.2. Sprawozdania z działalności własnej

Odpowiednio do postanowienia § 23 ust. 4 pkt. 6 Statutu Komisja Rewizyjna PTPW przygotowała i każdorazowo przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW, sprawozdania z własnej działalności, tj.:

1)      sprawozdanie za okres od 21.06.2008 r. – 18.05.2009 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 19.05.2009 r. w Kamieniu Śląskim;

2)      sprawozdanie za okres od 20.05.2009 r. – 26.05.2010 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 26.05.2010 r. w Ulanowie (woj. podkarpackie);

3)      sprawozdanie za okres od 26.05.2010 r. – 17.05.2011 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 18.05.2011 r. w Konstancinie Jeziornie;

4)      sprawozdanie za okres od 18.05.2011 r. – 7.03. 2012 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 8.03.2012 r. w Sromowcach Niżnych (woj. małopolskie);

 

2.3. Udział w posiedzeniach Zarządu PTPW

Członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW uczestniczyli, na zaproszenie Zarządu PTPW, w 14. z 15. jego posiedzeń, jakie odbyły się w objętym niniejszym sprawozdaniem okresie sprawozdawczym, tj.:

1)      w 2. posiedzeniu, w dn. 15 listopada 2008 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: T. Stanisławski, A. Tunia);

2)      w 3. posiedzeniu, w dn. 9 lutego 2009 r. na WPiA UJ w Krakowie (T. Stanisławski, A. Tunia);

3)      w 4. posiedzeniu, w dn. 19 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim (P. Sobczyk, T. Stanisławski, A. Tunia);

4)      w 5. posiedzeniu, w dn. 22 i 30 czerwca 2009 r. na WPiA UAM w Poznaniu (obecni: A. Tunia);

5)      w 6. posiedzeniu, w dn. 15 października 2009 r. na WPiA UW w Warszawie (obecni: P. Sobczyk, T. Stanisławski, A. Tunia);

6)      w 7. posiedzeniu, w dn. 7 listopada 2009 r. w siedzibie Towarzystwa w Lublinie (obecni: P. Sobczyk);

7)      w 8. posiedzeniu, w dn. 17 listopada 2009 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: T. Stanisławski, A. Tunia);

8)      w 9. posiedzeniu, w dn. 29 stycznia 2010 r. na WPK UKSW w Warszawie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

9)      w 10. posiedzeniu, w dn. 25 maja 2010 r. w Ulanowie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

10) w 11. posiedzeniu, w dn. 3 października 2010 r. na WPiA UO w Opolu (obecni: A. Tunia, A. Szymański);

11) w 12. posiedzeniu, w dn. 14 lutego 2011 r. w Jarnołtówku (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

12) w 13. posiedzeniu, w dn. 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

13) w posiedzeniu, w dn. 4-7 września 2011 r. w Wulkaprodersdorf (Austria), (obecni: A. Tunia);

14) w 14. posiedzeniu, w dn. 4-7 września 2011 r. w Wulkaprodersdorf (Austria), (obecni: A. Tunia) i 9 grudnia 2011 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: P. Sobczyk);

15) w 15. posiedzeniu, w dn.7 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia, T. Stanisławski).

 

2.4. Działalność na rzecz PTPW

Członkowie Komisji Rewizyjnej włączyli się w działalność Towarzystwa, m. in. poprzez:

1)      współorganizację konferencji naukowej pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów 2010 (A. Tunia)

2)      opracowanie, wdrożenie oraz prowadzenie (aktualizację) strony internetowej: www.ptpw.pl (P. Sobczyk)

3)      rejestrację PTPW w Ośrodku Przetwarzania Informacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako podmiotu działającego na rzecz nauki, co umożliwiło Towarzystwu aplikowanie w sprawie wniosków o dofinansowanie działalności wspierającej badania (P. Sobczyk)

4)      opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie konferencji naukowej w Ulanowie współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (A. Tunia, P. Sobczyk)

5)      sporządzenie ekspertyzy prawnej nt. „Konsekwencje wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego” (P. Sobczyk)

6)      organizację VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Konstancinie Jeziornie w dniach 17-19 maja 2011 r. pt. „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych” (P. Sobczyk).

 

Podpisy:

1)      dr Paweł Sobczyk  (-)

2)      dr Tadeusz Stanisławski  (-)

3)      dr Anna Tunia  (-)

4)      dr hab. Andrzej Szymański  (-)

5)      dr Piotr Steczkowski  (-)

 

 

Sromowce Niżne, dnia 7 marca 2012 r.