POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego realizując postanowienia § 20 pkt 2 Statutu PTPW przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czas, jaki upłynął między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 26 maja 2010 r. w Ulanowie a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie, podczas którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem został rozszerzony skład Zarządu. Zgodnie z uchwałą nr 11/2010 Walnego Zgromadzenia Członków PTPW z dnia 26 maja 2010 r., liczba członków Zarządu wzrosła do 10 osób. W skład Zarządu powołano dr. Pawła Środę. W tym samym dniu Zarząd powierzył dr. Pawłowi Środzie funkcję Skarbnika PTPW. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 3 października 2010 r. (11. posiedzenie) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, 14 lutego 2011 r. (12. posiedzenie) w Jarnołtówku (woj. opolskie), 18 maja 2011 r. (13. posiedzenie) w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 8 osób, w tym 7 członków zwyczajnych i 1 członka nadzwyczajnego. W dacie 17 maja 2011 r. członkami Towarzystwa jest 75 osób, w tym 63 osoby członkami zwyczajnymi a 12 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 10  profesorów tytularnych,

2) 22 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 19 profesorów nadzwyczajnych),

3) 31 doktorów;

4) 12 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 32/43. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Należy zwrócić uwagę na pogorszenie się regularności uiszczania składek przez członków. Członkowie nie wywiązujący się w sposób zadawalający z zobowiązań w tym zakresie zostali wezwani do usunięcia zaległości.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W ramach działalności naukowej w PTPW istnieje obecnie 12 zespołów badawczych  działających na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Plonem ich działalności są publikacje efektów badań prowadzonych przez niektórych członków zespołów badawczych. W 2011 r. Zarząd planuje dokonać całościowej oceny dorobku zespołów badawczych.

6.2. Kluczową formą działalności naukowej specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce są doroczne sympozja prawa wyznaniowego. VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizował w dniach 10-12 września 2010 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego obrady dotyczyły tematu: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego w dniach 18-19 maja 2011 r. zorganizowały wspólnie Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. PTPW jest zaangażowane w proces koordynacji ogólnopolskich sympozjów prawa wyznaniowego, alternatywnie nazywanych zjazdami katedr i wykładowców prawa wyznaniowego. Towarzystwo w szczególności powierza organizację tych spotkań naukowych.

W roku 2010 PTPW było współorganizatorem konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2010 r. w Ulanowie. Pozyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6.3. Kontynuowana jest publikacja organu wydawniczego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). W roku 2010 wydrukowany został tom 2 PPW, zaś w obecnym miesiącu tj. maju 2011 roku ukazał się tom 3 za rok 2011. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Dariusz Walencik. Obok artykułów naukowych, przeglądu prawodawstwa, przeglądu orzecznictwa, glos, opinii prawnych, recenzji, bibliografii oraz innych materiałów dotyczących zagadnień prawa wyznaniowego periodyk zawiera także dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW, w tym najważniejsze uchwały władz Towarzystwa. Każdy tom obejmuje blisko 400 stron druku. Jak dotąd nie powiodły się próby znalezienia komercyjnego współwydawcy „Przeglądu”. Towarzystwo wydaje go samodzielnie. Jednakże w roku 2010 PTPW zawarło umowę licencyjną z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, której przedmiotem jest rozpowszechnianie czasopisma w wersji on-line oraz na różnych nośnikach elektronicznych. Tym samym teksty zamieszczone w PPW znajdują się w bibliografii prawniczej systemu LEX, a także w elektronicznych bazach danych i czytelniach prowadzonych przez to Wydawnictwo. Głównym sposobem rozpowszechniania wersji papierowej „Przeglądu” jest dystrybucja za pośrednictwem członków Towarzystwa. Najbliższym celem Redakcji PPW jest wystąpienie z wnioskiem o wpisanie „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” na listę czasopism punktowanych prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do czego Towarzystwo ma podstawy ze względu na ukazanie się tomu 3 periodyku. Należy zaznaczyć, iż wszystkie działania związane z procesem wydawniczym PPW realizowane są przez Redaktora Naczelnego, członków Kolegium Redakcyjnego oraz Autorów bez wynagrodzenia.

6.4. Do obszaru działalności naukowej Towarzystwa zaliczyć należy koordynowanie procesu realizacji zleceń organów administracji państwowej na sporządzenie ekspertyz prawnych z zakresu prawa wyznaniowego. W roku 2010 eksperci wyznaczeni przez Towarzystwo wykonali dwie takie ekspertyzy: 1) ekspertyzę prawną na temat konsekwencji wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego; 2) ekspertyzę prawną w zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące nabycia osobowości prawnej przez jedną z wyznaniowych jednostek organizacyjnych. Ich podstawą były umowy zawarte z MSWiA.

6.5. W związku ze zwracaniem się do Towarzystwa podmiotów niepublicznych z wnioskiem o sporządzenie ekspertyz prawnych, Zarząd przyjął przepisy regulujące postępowanie w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym sporządzono w omawianym trybie jedną ekspertyzę.

6.6. W lutym 2011 roku Zarząd PTPW podjął inicjatywę opracowania i wydania w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”. W założeniu ma on być przejawem współpracy specjalistów prawa wyznaniowego skupionych w Towarzystwie, wyrazem zdolności do współdziałania osób reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne perspektywy postrzegania prawa wyznaniowego. Na redaktora naukowego planowanej pozycji wydawniczej powołano prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego.

6.7. Dnia 31 maja 2010 roku Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego zostało przyjęte w poczet członków International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego oraz instytucje związane z tym obszarem nauki. Akces PTPW do ICLARS opierał się na uchwale Walnego Zgromadzenia Członków PTPW z 2009 roku.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

Trwa bliska i owocna współpraca Towarzystwa z Departamentem Wyznań MSWiA. W jej ramach doszło do zawarcia umów z Ministerstwem na sporządzenie ekspertyz z zakresu prawa wyznaniowego, o których mowa w ustępie 6.4. niniejszego sprawozdania. Departament wspierał starania PTPW o uzyskanie dofinansowania na potrzeby konferencji naukowej w Ulanowie, o której mowa w ustępie 6.2.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Towarzystwo posiada dwa główne instrumenty informowania o swojej działalności: omówione już w niniejszym sprawozdaniu czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz działającą od 2009 roku witrynę internetową www.ptpw.pl Witryna jest na bieżąco aktualizowana i ukazuje najważniejsze aspekty działalności PTPW.

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołanemu na dzień 18 maja 2011 r.

10. Zakończenie

Sprawozdanie niniejsze przedkładane jest Walnemu Zgromadzeniu Członków zwołanemu w 2011 r., a więc pod koniec trzeciego roku działalności Towarzystwa. W roku 2012 zakończy się pierwsza kadencja jego władz. Zarząd pragnie wyrazić szczere podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w działalność PTPW w okresie sprawozdawczym i zwraca się o sugestie dotyczące przedsięwzięć w ostatnim roku działalności obecnego Zarządu.