POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków – Polańczyk (województwo podkarpackie), a 6. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 14 maja 2014 r. w Lublinie, w wigilię XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego organizowanego przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 22 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych (4. posiedzenie), 26 marca 2014 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c (5. posiedzenie) oraz 14 maja 2014 r. (6. posiedzenie) w Lublinie, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

 

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 5 osób jako członków zwyczajnych i 1 jako członka nadzwyczajnego. Ponadto przekwalifikowano 2 członków z nadzwyczajnych na zwyczajnych. Dnia 14 maja 2014 r. członkami Towarzystwa są 93 osoby, w tym jest 84 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 12 profesorów tytularnych;

2) 29 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 24. profesorów nadzwyczajnych);

3) 44 doktorów;

4) 8 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 41/52. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 5 z 2013 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować niezadawalającą wciąż ściągalność składek członkowskich.

  

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2013 r. w Myczkowie k. Polańczyka w województwie podkarpackim X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, zorganizowane przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był ks. dr hab. Piotr Steczkowski, członek PTPW i pracownik tegoż Zakładu. Cieszy ciągłe zainteresowanie OSPW, zarówno ze strony prelegentów i słuchaczy, jak i potencjalnych organizatorów. Świadczy o tym lista referatów zgłoszonych podczas ostatniego jak i kolejnego czyli XI OSPW. Obecnie Zarząd jest w posiadaniu 3 zgłoszeń ze strony różnych ośrodków akademickich wyrażających gotowość urządzenia kolejnych takich zjazdów naukowych w nadchodzących latach.

 

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. przedstawiciele Zarządu zawarli umowę o kolportaż pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW. Przedmiotem umowy jest wprowadzenie do szerokiego obrotu księgarskiego wszystkich wydanych dotychczas tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” i ma na celu większą promocję czasopisma za pośrednictwem portalu Academicon.pl.

Należy odnotować, iż na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie został złożony wniosek o rejestrację czasopisma naukowego wydawanego przez PTPW. Postanowieniem Sądu z dnia 4 września 2013 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr 1306.

Istotnym faktem było wpisanie czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt. Uwzględnienie naszego periodyku na liście ministerialnej daje szansę na dalszy rozwój pisma i zachęca do starań o wyższą kategoryzację.

Obecnie finalizowane są prace redakcyjne nad tomem 6 „Przeglądu”.

 

6.3. PTPW było reprezentowane na I Kongresie Towarzystw Naukowych, który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 września 2013 r.  W Kongresie zorganizowanym m.in. przez PAN i PAU pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, udział wzięło ponad 160 przedstawicieli 103 towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz naukowo-zawodowych. W trakcie Kongresu prezes PTPW wygłosił referat prezentujący działalność i dorobek Towarzystwa.

 

6.4. W dniach 22-24 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem PTPW zorganizowało konferencję naukową pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej. Wydarzenie to koordynowali: dr Anna Tunia i dr Marek Bielecki, członkowie PTPW i pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL. Należy zauważyć, że była to druga własna konferencja Towarzystwa w bieżącej kadencji. Projektowana jest kolejna jesienią br. Staje się powoli dobrą tradycją organizowanie lub współorganizowanie przez PTPW dwóch spotkań naukowych co roku: OSPW na wiosnę i mniejszej konferencji w drugiej części roku.

 

6.5. Na przełomie roku 2013 i 2014 r. wydana została publikacja pt. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć”, pod red. prof. Artura Mezglewskiego (Warszawa 2014). Leksykon przygotowany pod auspicjami PTPW ukazał się nakładem prestiżowego Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. w serii „Leksykony prawnicze”. W przygotowaniu dzieła uczestniczyło 40 autorów będących wybitnymi przedstawicielami nauki prawa wyznaniowego w Polsce i reprezentujących 14 krajowych ośrodków naukowych.

 

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczonego obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na ręce P. Dyrektora Józefa Różańskiego pragniemy złożyć podziękowania za owocne kontakty z kierowaną przez niego jednostką.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w naszą wspólną organizację.