POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego realizując postanowienia § 20 pkt 2 Statutu PTPW przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 20 maja 2009 roku do 25 maja 2010 r.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czas, jaki upłynął między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 19 maja 2009 roku w Kamieniu Śląskim k. Opola a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 25 maja 2010 r. w Ulanowie (województwo podkarpackie), podczas którego zostało ono przyjęte w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd posiadał skład tożsamy z wyłonionym podczas Zjazdu Założycielskiego PTPW w roku 2008, tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr hab. Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 posiedzeń, a to w dniach: 22-30 czerwca 2009 r. (5. posiedzenie), 15 października 2009 r. (6. posiedzenie), 7 listopada 2009 r. (7. posiedzenie), 17 listopada 2009 r. (8. posiedzenie), 29 stycznia 2010 r. (9. posiedzenie), 25 maja 2010 r. (10. posiedzenie). Wszystkie zwołane posiedzenia były ważne. Każde z nich podlegało protokołowaniu. Po odbyciu posiedzenia Zarząd powiadamiał wszystkich członków PTPW o węzłowych zagadnieniach będących przedmiotem posiedzeń oraz o podjętych przez Zarząd uchwałach, co następowało w drodze syntetycznych komunikatów przekazywanych pocztą elektroniczną. Pragnieniem Zarządu było odbywanie posiedzeń w różnych miejscowościach kraju, także poza siedzibą Towarzystwa, co ma służyć bliższym kontaktom Zarządu z członkami PTPW, tudzież innymi ważnymi dla celów Towarzystwa osobistościami. 5. posiedzenie odbyło się częściowo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 7. i 8. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 9. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 10. w miejscu obrad II Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w Ulanowie. Zarząd wyraża wdzięczność gospodarzom wymienionych miejsc za umożliwienie skorzystania z ich gościny. Na wszystkie posiedzenia zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW, z których to zaproszeń niejednokrotnie korzystali. Dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 6 osób, w tym 3 członków zwyczajnych i 3 członków nadzwyczajnych, a jedna z osób zmieniła status z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego. 24 lutego 2010 r. zmarł prof. dr hab. Michał Teofil Staszewski (1936-2010), członek zwyczajny PTPW, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa konstytucyjnego, wyznaniowego i administracyjnego. Pogrzeb odbył się 8 marca 2010 r. z udziałem przedstawicieli Zarządu PTPW. W dacie 24 maja 2010 r. członkami Towarzystwa jest 67 osób, w tym 56 osób członkami zwyczajnymi a 11 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 9  profesorów tytularnych,

2) 19 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 16 profesorów nadzwyczajnych),

3) 28 doktorów;

4) 11 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadająch takich kwalifikacji jest 28/39.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Zarząd podejmuje wysiłki mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych, czego wyrazem jest złożenie wniosków o fundusze na działalność wspierającą badania (DWB), wskazanych dalej w ustępie 6.5.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W ramach działalności naukowej w PTPW istnieje obecnie 12 zespołów badawczych  działających na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Z uwagi na ponad roczną działalność w/w zespołów, w niedługim czasie zadaniem Zarządu będzie weryfikacja wyników ich prac.

6.2. Owocem współpracy naukowo-wydawniczej PTPW z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej było wydanie pod redakcją dr. hab. Dariusza Walencika materiałów z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim. Opublikowane zostały w pracy: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko Biała 2009.

6.3. Realizując uchwałę I. Walnego Zgromadzenia PTPW Zarząd przygotował i złożył wniosek o członkostwo PTPW w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie. Oczekuje on na rozpatrzenie.

6.4. Kluczową formą działalności naukowej specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce są doroczne sympozja prawa wyznaniowego. Po zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i odbywającym się pod auspicjami PTPW VI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim, Zarząd PTPW podjął uchwałę nr 26/2009 o powierzeniu organizacji VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Sympozjum odbędzie się w dniach 10-12 września 2010 r. w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego obrady dotyczyć będą tematu: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Odnosząc się do przedłożonego wniosku, Zarząd podjął również uchwałę nr 29/2009 w sprawie powierzenia organizacji VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wspólnie Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. VIII OSPW odbędzie się w maju 2011 r.

6.5. Realizując program działalności PTPW w aspekcie dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność naukową, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie współorganizowanej przez PTPW konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej (Ulanów, 26-27 maja 2010 r.). Przewiduje się także złożenie wniosku do w/w Ministerstwa o dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego planowanego na rok 2011 r.

6.6. Towarzystwo kontynuuje działalność wydawniczą w zakresie publikacji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). Obecnie przygotowywany jest do druku tom II, którego ukazanie się planowane jest na czas obrad VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Gnieźnie (wrzesień 2010 r.). Zostały zebrane materiały do tego tomu. Obecnie trwają rozmowy z wiodącym na rynku komercyjnym wydawnictwem prawniczym, które wyraziło wolę stania się współwydawcą naszego periodyku, czego istotnym przejawem byłoby wzięcie na siebie przez tę firmę ciężaru finansowego związanego z jego publikacją. Zarząd dąży do tego, by tom drugi ukazał się we współpracy ze wskazanym podmiotem. 

6.7. W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego PPW. Dotychczasowy Redaktor, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, 17 listopada 2009 r. złożył rezygnację z tej funkcji, uzasadniając to nadmiarem obowiązków zawodowych. Zarząd przyjął rezygnację, wyrażając prof. P. Staniszowi uznanie i podziękowanie za kluczowy wkład w stworzenie periodyku naukowego PTPW. Były Redaktor Naczelny pozostaje nadal członkiem Kolegium Redakcyjnego PPW. Zarząd powołał 17 listopada 2009 r. na stanowisko Redaktora Naczelnego PPW dr. hab. Dariusza Walencika, pełniącego do tego czasu funkcję Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. Opróżnioną w ten sposób funkcję Sekretarza Kolegium powierzono w tej samej dacie dr. Marcie Ordon.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

Towarzystwo utrzymuje robocze kontakty z Departamentem Wyznań MSWiA. Departament służył Towarzystwu pomocą przy składaniu wniosku o dofinansowanie działalności, wskazanego w ustępie 6.5. niniejszego sprawozdania. Na wniosek Departamentu zespół ekspertów wyłonionych przez Zarząd, sporządził ekspertyzę naukową na potrzeby MSWiA.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Kluczową formą informowania o działalności PTPW jest czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Został on przekazany najważniejszym bibliotekom naukowym w kraju oraz wielu wiodącym przedstawicielom polskiego środowiska prawniczego. Zarząd ma nadzieję, że pozyskanie współwydawcy dla PPW umożliwi lepszą dystrybucję czasopisma, a przez to i rozpropagowanie dokonań PTPW i jego członków.

W sierpniu 2009 roku uruchomiono witrynę internetową PTPW, dostępną po adresem: www.ptpw.pl Powstała ona w wyniku pracy Redakcji Witryny Internetowej, kierowanej przez dr. Pawła Sobczyka. Na stronie zamieszczona jest dokumentacja założycielska Towarzystwa, Statut PTPW, wzór deklaracji członkowskiej, wykaz organów Towarzystwa wraz z ich obsadą, dokumentacja działalności Zarządu (w tym komunikaty z jego posiedzeń), prezentacja dostępnego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, informacje o wybranych publikacjach z zakresu prawa wyznaniowego autorstwa członków Towarzystwa, galeria fotografii dokumentująca ważne wydarzenia z jego działalności, dane teleadresowe PTPW oraz informacje o sympozjach naukowych dotyczących problematyki prawa wyznaniowego. Strona jest na bieżąco aktualizowana. 

9. Kontrola działań Zarządu

Działania Zarządu podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Ustalenia z przeprowadzonej przez Komisję Kontroli ujęte zostały w sprawozdaniu z Jej działalności, przygotowanym dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zwołanego na dzień 26 maja 2010 r.

10. Zakończenie

W czerwcu 2010 r. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego będzie obchodzić drugą rocznicę swego powstania. Zbliża się też połowa pierwszej kadencji Jego władz. Dokonania PTPW w minionym okresie potwierdzają w opinii Zarządu zasadność powołania Towarzystwa i można je uznać za dobry prognostyk, jeśli idzie o dalszą integrację środowiska specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce.