POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 roku, co czyni na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przedłożenie niniejsze obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie, a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 7 marca 2012 r. mającym miejsce w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), podczas którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 10-osobowy następujący skład ukształtowany 26 maja 2010 roku: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki.
 

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 2 posiedzenia, w dniach: 9 grudnia 2011 r. (14. posiedzenie) w siedzibie Towarzystwa w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 7 marca 2012 r. (15. posiedzenie) w Sromowcach Niżnych, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 11 osób, w tym 9 członków zwyczajnych i 2 członków nadzwyczajnych. W dacie 7 marca 2012 r. (po posiedzeniu Zarządu w tym dniu) członkami Towarzystwa jest 86 osób, w tym 74 osoby członkami zwyczajnymi a 12 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 11 profesorów tytularnych;

2) 24 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 20 profesorów nadzwyczajnych);

3) 40 doktorów;

4) 11 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 35/51. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Ściągalność składek poprawiła się w roku 2011 i dotychczasowym okresie roku 2012 w zestawieniu z latami poprzednimi po wysłaniu monitów.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. Do 9 grudnia 2011 r. w ramach działalności naukowej PTPW działało 12 zespołów badawczych prowadzących prace na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Uchwała została uchylona podczas 14. posiedzenia Zarządu.

6.2. Kontynuując tradycję koordynowania dorocznych sympozjów prawa wyznaniowego PTPW było zaangażowane w VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, zorganizowane w dniach 18-19 maja 2011 r. wspólnie przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego odbędzie się w maju 2012 r. w Krakowie a jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6.3. Dnia 7 marca 2012 r. rozpoczęła się zorganizowana przez Towarzystwo 2-dniowa konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej. Jej miejscem był Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne. Środki na ten cel pozyskał koordynator konferencji - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski.

6.4. Kolejny tj. trzeci tom periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) ukazał się w maju 2011 roku pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Dariusza Walencika. Podobnie jak w poprzednich wydaniach zawiera on: artykuły naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, opinie prawne, recenzje, bibliografie, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW. Periodyk jest wydawany przez PTPW własnym sumptem. Jego łamy dostępne są również on-line na portalu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Głównym sposobem rozpowszechniania wersji papierowej „Przeglądu” jest dystrybucja za pośrednictwem członków Towarzystwa. Wszystkie działania związane z procesem wydawniczym PPW realizowane są przez Redaktora Naczelnego, członków Kolegium Redakcyjnego oraz Autorów bez wynagrodzenia. Wobec rezygnacji prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika z funkcji redaktora naczelnego z powodów osobistych, Zarząd w dniu 7 marca 2012 r. powierzył to stanowisko prof. nadzw. dr. hab. Janowi Krajczyńskiego.

6.5. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Plan wydania tej publikacji podjęło wydawnictwo C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski. Wydanie jest planowane na koniec roku 2012.

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego nadal jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie.

7. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Towarzystwo informuje o swojej działalności poprzez swoje czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółówych danych witrynę internetową www.ptpw.pl .

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane na dzień 8 marca 2012 r.

9. Zakończenie

Niniejsze przedłożenie stanowi ostatnie sprawozdanie roczne Zarządu w kadencji władz Towarzystwa 2008-2012. Sprawozdanie zbiorcze za okres całej kadencji Zarząd przyjmie odrębnie.