POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej, a 3. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 8 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, w pierwszym dniu XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Maciej Mikuła, dr hab. Anna Tunia i prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 17 maja 2016 r. (1. posiedzenie) w Pokrzywnej, 15 września 2016 r. (2. posiedzenie) w Dwikozach k. Sandomierza oraz 8 maja 2017 r. (3. posiedzenie) w Kęszycy Leśnej, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 6 osób jako członków zwyczajnych i 4 członków nadzwyczajnych, 1 osoba zmieniła charakter członkostwa (z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego), a 1 osoba zrezygnowała z członkostwa. Dnia 8 maja 2017 r. członkami Towarzystwa są 104 osoby, w tym jest 93 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 15 profesorów tytularnych;

2) 38 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 27 profesorów nadzwyczajnych);

3) 41 doktorów;

4) 10 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 53/51. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 9 z 2017 r.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu jeszcze poprzedniej kadencji przeprowadził prof. dr hab. Artur Mezglewski oraz aktywności skarbnika obecnej kadencji – dr Justyny Krzywkowskiej.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyła się w dniach 15-16 września 2016 r. konferencja naukowa pt. „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym” w Dwikozach k. Sandomierza, zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz PTPW. Koordynatorem konferencji był dr hab. Marek Bielecki. Obecnie (8-10 maja 2017 r.) odbywa się XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum jest prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W maju 2016 r. nastąpiła publikacja tomu 8/2016 „Przeglądu”, zaś w ostatnich dniach ukazał się tom 9/2017. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo. Ponadto Kolegium Redakcyjne wywiązuje się z obowiązku przewidzianego ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. Nr 152, poz. 722 z późn. zm.) i regularnie przesyła egzemplarze „Przeglądu” uprawnionym bibliotekom.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 44,4 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2016 r.). Ponadto, do systemu POL-index zostały wprowadzone pełne rekordy bibliograficzne wszystkich opublikowanych w „Przeglądzie” artykułów. Na podstawie danych wprowadzonych do tej Polskiej Bazy Cytowań POL-index, przy kolejnej ocenie czasopism dokonywanej przez MNiSW w 2017 r., planowane jest wyliczanie Polskiego Współczynnika Wpływu, który będzie pierwszym polskim indeksem cytowań pozwalającym mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych tytułów.

Z członkostwa w kolegium redakcyjnym „Przeglądu” zrezygnował dr Andrzej Czohara, który był odpowiedzialny za dział „Prawodawstwo”. Redakcja PPW i Zarząd PTPW składa serdeczne podziękowanie Panu Doktorowi za jego kilkuletnie zaangażowanie w redagowanie pisma. Jednocześnie Zarząd PTPW powołał do kolegium redakcyjnego dr Konrada Walczuka.

6.3. Trwają przygotowania Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego. Ze względów niezależnych od PTPW (zmiany w administracji publicznej oraz decyzja MSWiA), Konkurs odbędzie się w listopadzie 2017 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2016 r.

6.4. Ze względu na zmiany w zakresie finansowania nauki, Zarząd PTPW podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za występowanie w imieniu PTPW o środki na finansowanie badań (granty). Koordynatorem zespołu jest dr Marta Osuchowska.

6.5. Trwają prace nad wyborem haseł i zasad ich opracowania do tomu Wielkiej Encyklopedii Prawa poświęconemu prawu wyznaniowemu. Już wkrótce komitet redakcyjny zwróci się do członków PTPW z prośbą o naukowe opracowanie haseł encyklopedycznych.

6.6. Zarząd podjął działania w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami dotyczącej realizacji jego statutowych zadań, m.in. w zakresie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z prawa wyznaniowego oraz pozyskania środków na publikacje poświęcone sprawom wyznaniowym. Koordynatorem tych działań jest dr Maciej Mikuła.

6.7. PTPW było reprezentowane podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych zorganizowanego przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie. Tematem Kongresu była działalność czasopiśmiennicza polskich towarzystw naukowych, a jego pokłosiem będzie publikacja przedstawiająca dorobek poszczególnych czasopism tych organizacji. PTPW reprezentował redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” prof. ndzw. dr hab. Jan Krajczyński, który wygłosił referat prezentujący dorobek periodyku naukowego Towarzystwa.

6.8. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.