POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 14 maja 2014 r. w Lublinie, a 8. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 2 marca 2015 r. w Popowie, w pierwszym dniu sympozjum naukowego pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: prof. nadzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 2 posiedzenia, w dniach: 20 grudnia 2014 r. (7. posiedzenie) w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c oraz 2 marca 2015 r. (8. posiedzenie) w Popowie, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 2 osoby jako członków zwyczajnych a 1 osoba zrezygnowała z członkostwa. Dnia 2 marca 2015 r. członkami Towarzystwa są 94 osoby, w tym jest 85 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 14 profesorów tytularnych;

2) 30 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 23 profesorów nadzwyczajnych);

3) 42 doktorów;

4) 8 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 44/50. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 6 z 2014 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę – w porównaniu z uprzednim okresem sprawozdawczym – ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu przeprowadził ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 15-16 maja 2014 r. w Lublinie XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz. Cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem i szeroką skalą podejmowanych zagadnień. W kolejne sympozja angażują się osoby inicjujące swe związki z naszym Towarzystwem i środowiskiem specjalistów prawa wyznaniowego, co jest istotnym, satysfakcjonującym faktem.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W lutym 2015 r. nastąpiła publikacja tomu 6. „Przeglądu”. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych, gdzie przyznano mu 1 pkt (zob. komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych). Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3.07 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w październiku 2014 r.). Index Copernicus jest jedną z baz referencyjnych wymienionych w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

6.3. Zarząd z zadowoleniem przyjął propozycję włączenia się przez PTPW w przygotowanie tomu z zakresu prawa wyznaniowego w prestiżowej „Wielkiej Encyklopedii Prawa”. Trwają prace koncepcyjne nad tym dziełem. Wśród jego założeń występuje zasada włączenia w to przedsięwzięcie jak najszerszego grona specjalistów prawa wyznaniowego. Omawiany tom ma być kolejnym krokiem w encyklopedycznym ujmowaniu zagadnień prawa wyznaniowego przez nasze środowisko, w nawiązaniu do wydanego w roku 2014 „Leksykonu prawa wyznaniowego” w Wydawnictwie C.H. Beck. Publikację prawno-wyznaniowego tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” planuje się najwcześniej w roku 2016.

6.4. Zarząd wyraził gotowość współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie organizowania olimpiady prawa wyznaniowego. Zarząd pragnie również wrócić do idei organizowania konkursu na najlepsze prace magisterskie z prawa wyznaniowego.

6.5. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Na ręce P. Dyrektora Józefa Różańskiego pragniemy złożyć podziękowania za owocne kontakty z kierowaną przez niego jednostką oraz za przyczynienie się do złożenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wniosków o odznaczenia państwowe dla działaczy PTPW, które zostały nadane przez Prezydenta RP w 2014 r.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w naszą wspólną organizację.