POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r.


 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 9 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, a 6. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 7 maja 2018 r. we Wrocławiu, w pierwszym dniu obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Maciej Mikuła, prof. ndzw. dr hab. Anna Tunia i prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 13 września 2017 r. (4. posiedzenie) w Sromowcach, 15 marca 2018 r. (5. posiedzenie) w Warszawie oraz 7 maja 2018 r. (6. posiedzenie) we Wrocławiu, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 1 osobę jako członka zwyczajnego i 1 osobę jako członka nadzwyczajnego, a 1 osoba zmarła. Dnia 7 maja 2018 r. członkami Towarzystwa jest 105 osób, w tym jest 93 członków zwyczajnych i 12 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 16 profesorów tytularnych;

2) 37 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 29 profesorów nadzwyczajnych);

3) 41 doktorów;

4) 11 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 53/52. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 10 z 2018 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Z dniem 15 marca 2018 r. wprowadzony został Regulamin obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, formalizujący obieg dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz stosownie do uchwały Zarządu PTPW nr 2/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej PTPW. W tym punkcie odnotować należy działania mające na celu poprawę ściągalności składek, które z upoważnienia Zarządu prowadzi prof. dr hab. Artur Mezglewski oraz aktywność w tym zakresie skarbnika obecnej kadencji – dr Justyny Krzywkowskiej.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery wydarzenia naukowe z udziałem PTPW. W dniach 11-13 września 2017 r. w Bańskiej Bystrzycy – Badinie na Słowacji konferencja naukowa pt. „Status osoby duchownej we współczesnym państwie”, której współorganizatorem obok PTPW był Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego w Badinie. Koordynatorem konferencji był prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski. W dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, którego organizatorem były: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Polska Rada Ekumeniczna oraz PTPW. Koordynatorami organizacji tego sympozjum byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński i dr Michał Hucał. Obecnie (7-9 maja 2018 r.) odbywa się XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)”, organizowane przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW. Jego koordynatorem jest prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Ponadto w okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego na wniosek organizatorów objęło patronatem honorowym ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”. Konferencja ta, zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Parafię Ewangelicką w Krakowie, odbyła się w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie, w ramach obchodów 500-lecia Reformacji.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja tomu 10/2018 „Przeglądu”, obejmującego m.in. materiały z XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego w roku ubiegłym w Zielonej Górze. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencji wyłącznej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, prowadzonej przez to Wydawnictwo. Ponadto Kolegium Redakcyjne wywiązuje się z obowiązku przewidzianego ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 545) i regularnie przesyła egzemplarze „Przeglądu” uprawnionym bibliotekom.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z ostatnim w tej sprawie komunikatem MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Kolegium Redakcyjne monitoruje na bieżąco prace MNiSW związane z utworzeniem w przyszłości nowego wykazu czasopism naukowych. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 20,22 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2017 r.).

6.3. W dniu 1 grudnia 2017 r. odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jego tematem przewodnim były Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Udział w nim wzięli reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W komisji konkursowej oprócz pracowników UO zasiadały trzy osoby powołane przez Zarząd PTPW uchwałą nr 12/2017 z dnia 13 września 2017 r. – dr Justyna Krzywkowska, dr Marek Strzała i dr Michał Zawiślak. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy miał formę pisemną, drugi – do którego zostało zakwalifikowanych siedem osób z najlepszymi wynikami w pierwszym etapie – formę ustną. Zestawy pytań były losowane przez uczestników. Wyniki uzyskane w pierwszym i drugim etapie Konkursu były sumowane. I miejsce w Konkursie zajęli ex aequo: pani Dominika Flis z KUL i pan Dariusz Piotrowski z UJ. III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody) zajęła pani Katarzyna Machowska z KUL. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (tablet, smartfony). Kolejna edycja Konkursu zaplanowana została na dzień 7 grudnia 2018 r.

6.4. Trwają przygotowania do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu prawa wyznaniowego. Koordynację działań w tym zakresie Zarząd powierzył prof. ndzw. dr. hab. Mieczysławowi Różańskiemu z UWM.

6.5. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Podjęta została próba nawiązania współpracy z nowym kierownictwem urzędu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. W tym celu zaplanowano spotkanie przedstawicieli PTPW z Dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

8.1. Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia nowej strony internetowej Towarzystwa, która będzie nowocześniejsza i dostosowana do urządzeń mobilnych. Zachowana zostanie dotychczasowa domena ptpw.pl. Na nową stronę przeniesione zostaną także wszystkie dane z dotychczasowej strony.

8.2. PTPW wywiązało się z obowiązku przekazania danych statystycznych i przesłało do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie ze swej działalności za 2017 r. Obowiązek sprawozdawczy wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426, z późn. zm.).

 

9. Jubileusz 10-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

9.1. W związku z jubileuszem 10-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2008-2018), Zarząd PTPW zachęca Członków Towarzystwa do zgłaszania inicjatyw mających na celu uczczenie tego skromnego wydarzenia.

9.2. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński zaproponował opracowanie i wydanie publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich członków PTPW, zmarłych członków oraz byłych członków (opłacających składki). Zarząd PTPW, uważając że będzie to nietypowa, ale twórcza i wartościowa prezentacja naszego środowiska, a pośrednio także – w jakimś stopniu – głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęca wszystkich Członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

9.3. Rozpoczęły się prace nad stworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on cennym, praktycznym uzupełnieniem dotychczasowej strony internetowej Towarzystwa.

 

10. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

11. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.