POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.
 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w trakcie którego dokonano wyboru Zarządu II kadencji a 3. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków-Polańczyk (województwo podkarpackie), w trakcie którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r. Zarząd ukonstytuował się w tej samej dacie w sposób następujący: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: dr Paweł Sobczyk, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.
 

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych, 1 grudnia 2012 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c (2. posiedzenie) oraz 23 kwietnia 2013 r. (3. posiedzenie) w Myczkowie-Polańczyku, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.
 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 3 osoby jako członków zwyczajnych. Ponadto przekwalifikowano jednego członka z nadzwyczajnego na zwyczajnego. Dnia 15 lipca 2012 r. zmarł mgr Aleksander Merker (1924-2012) - członek nadzwyczajny PTPW, zaś 1 sierpnia 2012 r. zmarł dr Jacek Dziobek-Romański (1963-2012) – członek zwyczajny PTPW. Obaj Zmarli zostali upamiętnieni na łamach periodyku „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (tom 5 z 2013 r.). Dnia 23 kwietnia 2013 r. członkami Towarzystwa jest 87 osób, w tym jest 77 członków zwyczajnych i 10 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:
1) 12. profesorów tytularnych;
2) 25. doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 20. profesorów nadzwyczajnych);
3) 42. doktorów;
4) 8. magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 37/50. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 5 z 2013 r.
 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu.
 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W dniach 17-20 maja 2012 r. w Krakowie odbyło się IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, zorganizowane przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierowany przez prof. zw. dr hab. Wacława Uruszczaka. Wydarzenie to dokonało się we współpracy z PTPW.

6.2. W trakcie IX OSPW nastąpiła publikacja 4. tomu periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW), który przygotowany został pod kierunkiem powołanego w marcu 2012 r. redaktora naczelnego w osobie prof. nadzw. dr. hab. Jana Krajczyńskiego.

6.3. PTPW było współorganizatorem odbytej dnia 16 listopada 2012 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Józefa Krukowskiego.

6.4. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Jako wydawcę tej pozycji przewidziano oficynę C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski. Obecnie trwa kompletowanie brakujących haseł.

6.5. Z początkiem roku 2013 zainaugurowano serię wydawniczą publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako jej tom 1 wydano książkę pod redakcją Artura Mezglewskiego i Anny Tunia pt. Standardy bezstronności światopoglądowej władzy publicznej (ISBN 978-83-7702-556-7).

6.6. W marcu 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zleciło Towarzystwu wykonanie odpłatnej ekspertyzy na temat stanu prawnego dotyczącego rejestracji wspólnot religijnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powołani przez PTPW rzeczoznawcy przygotowali 79-stronicowe opracowanie pt. Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego).

6.7. Dnia 23 kwietnia 2013 r. przedstawiono Zarządowi PTPW 5. tom „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, który w szczególności zamieszcza część referatów wygłoszonych w trakcie V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowanego w dniach 26-27 września 2007 r. przez Wydział Prawa w Białymstoku. Tym samym, biorąc pod uwagę pozycje zwarte obejmujące referaty z innych Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego z lat 2003-2011, środowisko naukowe dysponuje materiałami z ośmiu pierwszych takich sympozjów.

6.8. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.
 

7. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo informuje o swojej działalności poprzez swoje czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl .
 

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane na dzień 23 kwietnia 2013 r
 

9. Podziękowanie

Kondycję naszego Stowarzyszenia należy ogólnie ocenić jako dobrą, o czym świadczy jego stan członkowski, prowadzone w jego ramach przedsięwzięcia naukowe oraz jego sytuacja finansowa. Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie formy wkładu w jego działalność.