POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 2 marca 2015 r. w Popowie, a 11. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej, w pierwszym dniu XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 9-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 8 marca 2012 r., tj.: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Jarosław Szymanek, dr hab. Anna Tunia.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 14 września 2015 r. (9. posiedzenie) w Zabużu, 2 kwietnia 2016 r. (10. posiedzenie) w Lublinie oraz 17 maja 2016 r. (11. posiedzenie) w Pokrzywnej, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 2 osoby jako członków zwyczajnych a 1 osoba zmarła. Dnia 17 maja 2016 r. członkami Towarzystwa jest 95 osób, w tym jest 87 członków zwyczajnych i 8 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 15 profesorów tytularnych;

2) 34 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 26 profesorów nadzwyczajnych);

3) 39 doktorów;

4) 7 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 49/46. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 8 z 2016 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę – w porównaniu z uprzednim okresem sprawozdawczym – ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu przeprowadził ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniach 14-16 września 2015 r. w Zabużu (woj. mazowieckie) XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, zorganizowane przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum był dr Konrad Walczuk.

6.2. PTPW było współorganizatorem dwóch konferencji naukowych: a) zorganizowanej w dniach 2-4 marca 2015 r. w Popowie wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej konferencji pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, i b) zorganizowanej w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. w Jastrzębiej Górze wspólnie z Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego konferencji pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej.

6.3. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

We wrześniu 2015 r. nastąpiła publikacja tomu 7/2015 „Przeglądu”, zaś w ostatnich dniach ukazał się tom 8/2016. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 43,8 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2015 r.). Ponadto, do systemu POL-index zostały wprowadzone pełne rekordy bibliograficzne wszystkich opublikowanych w „Przeglądzie” artykułów. Na podstawie danych wprowadzonych do tej Polskiej Bazy Cytowań POL-index, przy kolejnej ocenie czasopism dokonywanej przez MNiSW w 2017 r., planowane jest wyliczanie Polskiego Współczynnika Wpływu, który będzie pierwszym polskim indeksem cytowań pozwalającym mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych tytułów.

6.4. W grudniu 2015 r. ukazał się kolejny tom w serii wydawniczej publikacji zwartych Towarzystwa pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako jej tom 2 wydano monografię obejmującą materiały XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, które odbyło się w Lublinie w 2014 r. Publikacja pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384, ISBN 978-83-8061-133-7 (Wydawnictwo KUL) i ISBN 978-83-928722-8-3 (PTPW).

6.5. Zarząd z zadowoleniem przyjął propozycję włączenia się przez PTPW w przygotowanie tomu z zakresu prawa wyznaniowego w prestiżowej „Wielkiej Encyklopedii Prawa” (WEP). Aktualnie trwają prace nad tym dziełem, podpisana została umowa wydawnicza z Fundacją „Ubi societas, ibi ius”, która jest wydawcą WEP. Decyzje związane z wyborem haseł i ich autorów podejmowane są w ramach wyłonionego Kolegium Redakcyjnego tomu WEP. Omawiany tom ma być kolejnym krokiem w encyklopedycznym ujmowaniu zagadnień prawa wyznaniowego przez nasze środowisko, w nawiązaniu do wydanego w 2014 r. „Leksykonu prawa wyznaniowego” Wydawnictwa C.H. Beck. Publikację prawno-wyznaniowego tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” planuje się najwcześniej w roku 2017.

6.6. Zarząd podjął współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie zorganizowania Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyznaniowym. Współorganizatorem konkursu jest także minister właściwy do spraw wyznań religijnych. Konkurs odbędzie się w listopadzie 2016 r. Zarząd pragnie również wrócić do idei organizowania konkursu na najlepsze prace magisterskie z prawa wyznaniowego.

6.7. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Wspólpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest dobra i pożyteczna dla Towarzystwa bliska współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.