POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 2/2010

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

Numer 2/2010

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Tadeusz J. Zieliński

Konstytucyjna regulacja wolności sumienia i wyznania w Australii str. 5

Marek Stus

Religia w służbie polityki. O stosunku państwa do islamu w krajach współczesnego Maghrebu str. 23

Anna Siewko-Frey

Dopuszczalność aborcji w Niemczech a kościelne poradnie dla kobiet w ciąży str. 39

Marcin Olszówka

Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego  str. 63

Andrzej Szymański

Laicyzacja kościelnych burs i internatów przejawem walki władz Polski Ludowej z wyznaniową akcją charytatywną str. 87

Andrzej Wójcik

W poszukiwaniu istoty małżeństwa. Przykładowe problemy związane z jej odnalezieniem w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego str. 111

 

PRAWODAWSTWO


Paweł Borecki

Prawodawstwo parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 roku  str. 125

Andrzej Czohara

Prawodawstwo rządowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 roku str. 130

Joanna Łopatowska-Rynkowska

Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej z 2009 roku str. 133

Przemysław Florjanowicz-Błachut

Reforma prawodawstwa wyznaniowego Królestwa Szwecji  str. 139
Akty prawne (tłum. Przemysław Florjanowicz-Błachut)
str. 149

 

ORZECZNICTWO

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 lutego 2008 r., II OSK 1611/07 str. 181

Glosa (Bartosz Rakoczy) str. 187

Glosa (Błażej Wierzbowski) str. 194

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekcja druga z 3 listopada 2009 r. Sprawa Lautsi przeciwko Włochom Skarga nr 30814/06 (tłum. Dorota Pudzianowska, Michał Pietrzak) str. 203

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekcja czwarta z 15 czerwca 2010 r. Sprawa Grzelak przeciwko Polsce Skarga nr 7710/02 (tłum. Paweł Borecki) str. 219

 

RECENZJE

Henryk Misztal, rec.:

Dariusz Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009  str. 251

Piotr Stanisz, rec.:

P. Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931–1992, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009  str. 257

Tadeusz J. Zieliński, rec.:

Artur Mezglewski, Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010 str. 265

 

SPRAWOZDANIA

Aleksandra Bitowt, Justyna Krzywkowska,

I Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego, Olsztyn, 22 kwietnia 2009 r. str. 273

Marta Ordon,

Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Lublin, 24 kwietnia 2009 r. str. 277

Anna Tunia,

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989–2009, Kamień Śląski, 19–21 maja 2009 r. str. 283

Marta Ordon,

Jubileusz 80 -lecia urodzin prof. dr. hab. Michała Pietrzaka, Warszawa, 15 października 2009 r. str. 291

Michał Zawiślak,

Konferencja pt. Kościół Prawosławny po 1945 roku, Warszawa, 4 listopada 2009 r. str. 293

Aneta Maria Abramowicz,

Sympozjum naukowe Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, Kraków, 19 listopada 2009 r. str. 297

Paweł Sobczyk,

Sprawozdanie z sesji naukowej pt. Współczesne państwo wyznaniowe, Warszawa, 10 grudnia 2009 r. str. 301

Bartłomiej Pieron,

Konferencja naukowa pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Ulanów 26-27 maja 2010 r. str. 305

 

KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Kamień Śląski, 19 maja 2009 r.  str. 313

Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 329

Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 347
Badania naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 351

 

BIBLIOGRAFIA

Michał Zawiślak

Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009  str. 355
Aneks do polskiej bibliografii prawa wyznaniowego za rok 2008  str. 375

Deklaracja członkowska str. 377