POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 9/2017

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 9/2017

 

Spis treści

ARTYKUŁY

Mirosław Karpiuk
Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny  str. 5
Maciej Mikuła
Przedmiot ochrony w przestępstwach „przeciw religii” w II Rzeczypospolitej  str. 21
Michał Ożóg
Ustanawianie osób świętych lub błogosławionych Kościoła katolickiego patronami jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego  str. 39
Małgorzata Tomkiewicz
Ochrona wolności wyznania a stosowanie kontroli operacyjnej w Polsce  str. 59
Edyta Włodarczyk
Regulacja spraw majątkowych Kościoła ewangelicko-augsburskiego na terenie Śląska Opolskiego po II wojnie światowej  str. 75
Tadeusz J. Zieliński
Asygnata podatkowa na związki wyznaniowe – uwagi o projekcie ustawy przygotowanym przez administrację rządową w 2013 r.  str. 95


Materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.   str. 111

Józef Koredczuk
Równouprawnienie Kościołów i związków religijnych według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 roku  str. 113
Jerzy Nikołajew
Równouprawnienie organizacji religijnych na Ukrainie. Deklaracja czy rzeczywistość?  str. 125
Michał Poniatowski
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w kontekście ich działalności charytatywno-opiekuńczej  str. 151
Mieczysław Różański
Zasada równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych w prowadzeniu archiwów kościelnych. Zarys problematyki  str. 167
Dariusz Walencik
Regulacja spraw majątkowych związków wyznaniowych realizacją zasady ich równouprawnienia?  str. 181
  

PRAWODAWSTWO

Konrad Walczuk
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe w 2016 r.  str. 211
Monika Piszcz-Czapla
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2016 r.  str. 215
Konrad Walczuk
Wybrane prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2016 r.  str. 221

 
ORZECZNICTWO
 
Bartosz Rakoczy
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. II FSK 491/14   str. 223OPINIE PRAWNE
 
Marek Bielecki
Opinia prawna na temat legitymacji prawnej parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ustrzykach Dolnych do uczestniczenia w postępowaniu rewindykacyjnym  str. 233
Jadwiga Pazdan, Paweł Sobczyk
Opinia prawna sporządzona na zlecenie Sądu Okręgowego w […] do sprawy pod sygn. akt […] w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego co do tożsamości bądź następstwa prawnego Zgromadzenia […] w […] i Towarzystwa […]  str. 257
Michał Skwarzyński
Opinia prawna dotycząca oceny spektaklu pt.: „Klątwa” w reż. Olivera Frljicia według strasburskich standardów ochrony wolności słowa  str. 281


RECENZJE
Paweł Sobczyk
Rec.: Anna Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 297 s.   str. 311
Dariusz Walencik
Rec.: Marek Bielecki, Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej. w latach 1944–2014, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 498 s.  str. 317
 

SPRAWOZDANIA
Katarzyna Pluta
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączonej ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Jarnołtówek, 17-19 maja 2016 roku  str. 325
Jerzy Nikołajew
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Dwikozy k/Sandomierza, 15-16 września 2016 r.  str. 329
Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r.   str. 333
    

KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO
 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna k. Jarnołtówka, 17 maja 2016 r. str. 339
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 365
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 10 kwietnia 2017 roku)  str. 381


BIBLIOGRAFIA

Piotr Sobczyk, Michał Zawiślak
Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2016  str. 385