POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 8/2016

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 8/2016

 

Spis treści

ARTYKUŁY

Marek Bielecki

Status prawny nieruchomości należących do byłej eparchii przemyskiej obrządku grecko-rusińskiego w obecnych granicach powiatu hrubieszowskiego, na tle losów Kościoła greckokatolickiego w Polsce str. 5

Paweł Borecki

Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego  str. 27

Jan Krajczyński

Prawo oświatowe a autonomia szkół wyznaniowych w zakresie nauczania i wychowania  str. 47

Katarzyna Krzysztofek

Uprawnienia pracownicze kobiet i młodocianych w wybranych krajach Zatoki Perskiej w kontekście prawa szariatu  str. 69

Artur Mezglewski

Udział świadka urzędowego w procedurze zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej pod reżimem nowej ustawy o aktach stanu cywilnego  str. 95

Michał Skwarzyński

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt SK 54/13 w przedmiocie przestępstwa obrazy uczuć religijnych w świetle standardów strasburskich  str. 115

Ewa Zdunek

Nauczanie religii kościoła polskokatolickiego w szkołach publicznych w Polsce  str. 129

 
PRAWODAWSTWO

Paweł Sobczyk
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.  str. 145
Monika Piszcz-Czapla
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2015 r.  str. 147
Konrad Walczuk
Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2015 r.  str. 149

 
ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. SK 54/13 ZU OTK nr 9A/2015, poz. 142 Dz. U. z 2015 r. poz. 1632  str. 155

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. II CSK 1/13  str. 199

Bartosz Rakoczy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. Sygn. akt II CSK 1/13  str. 213


OPINIE PRAWNE
Dariusz Walencik
Opinia prawna w sprawie osobowości prawnej katolickiego urzędu parafialnego w Żyglinie i następstwa prawnego po nim  str. 221


MISCELLANEA PRAWA WYZNANIOWEGO
 
Umowy między Stolicą Apostolską a Republiką Litewską  str. 259


RECENZJE
Michał Zawiślak
Rec.: Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, oprac. R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, 1093 s.   str. 283
 
SPRAWOZDANIA
Artur Mezglewski
Konferencja naukowa Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9–10 kwietnia 2015 r.  str. 287
Justyna Krzywkowska
Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce, Uniwersytet warmińsko-mazurski, Wydział prawa i administracji, 15 kwietnia 2015 r.  str. 291
Mieczysław Rózański
IV ogólnopolska konferencja Prawa małżeńskiego i rodzinnego. Wychowanie religijne i moralne, Uniwersytet warmińsko-mazurski, Wydział prawa i administracji, 6–7 maja 2015 r.  str. 295
Konrad Walczuk
XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze zjazdem katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego, Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14–16 września 2015 r.  str. 299
Marta Osuchowska
Ogólnopolska konferencja naukowa Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział prawa i administracji, 18 listopada 2015 r.  str. 305
Wojciech Góralski
Konferencji naukowa Szkolnictwo wyznaniowe, Sikórz k. Płocka, 10 grudnia 2015 r.  str. 315
    
KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO
 
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 319
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 31 marca 2016 roku)  str. 325


BIBLIOGRAFIA

Piotr Sobczyk
Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2015  str. 329