POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 6/2014

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 6/2014

 

Spis treści

ARTYKUŁY

Michał Hucał
Wpływ sądowej ochrony praw człowieka na Kościół Anglii na podstawie Human Rights Act 1998  str. 5

Paweł A. Leszczyński
Instytucjonalno-polityczne aspekty ładu światopoglądowego w Polsce – geneza, teraźniejszość i przesłanki zmian  str. 19

Bartosz Majchrzak
Charakter prawny wpisu do rejestru związków wyznaniowych  str. 45

Grzegorz Maroń
Bóg w polskim porządku prawnym  str. 57
 
Jerzy Nikołajew
Duszpasterstwo migrantów. Wybrane zagadnienia prawa polskiego i kanonicznego str. 77 

Zbigniew Obracaj
Ustrój Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej str. 95 

Katarzyna Żur
Obraza uczuć religijnych w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia prawne  str. 167
 
PRAWODAWSTWO
 
Paweł Sobczyk
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 r.  str. 179

Andrzej Czohara
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiejw 2013 r. str. 181

ORZECZNICTWO 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 stycznia 2013 r. II SA/Wr 674/12 – Wyrok WSA we Wrocławiu  str. 185

Bartosz Rakoczy
Glosa  str. 195 
 
OPINIE PRAWNE

Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego)  str. 203

Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie wykładni art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  str. 279
 
Paweł Borecki
Opinia prawna pt.: Podmiotowość prawna jednostek Kościoła katolickiego po 1945 r., to jest po wypowiedzeniu konkordatu z 1925 r. Analiza regulacji prawnych w celu ustalenia, czy zachodzi ogólne następstwo prawne między katolickimi gminami kościelnymi, beneficjami, kościołami a parafiami str. 285

Jakub Cupriak
Opinia w sprawie postępowania zmierzającego do zarejestrowania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti str. 297

Michał Pietrzak, Paweł Borecki
Opinia prawna w sprawie relacji Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zagranicznymi, w szczególności z Konferencjami Generalną i Centralną Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego oraz Światową Radą Metodystyczną str. 305
 
RECENZJE 

Tadeusz J. Zieliński
Rec.: Kazimierz Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944–1966 (wybór materiałów), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 820 s. str. 313 

POMNIKI PRAWA WYZNANIOWEGO

Paweł Borecki, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Pierwsze polskie konkordaty str. 317
SPRAWOZDANIA 

Marek Plisiecki
Seminarium pt. Respektowanie polskiego Konkordatu – analiza stanu obecnego i perspektywy na przyszłość, Warszawa 15 lutego 2013 r. str. 337

Piotr Steczkowski
X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Myczków 23–25 kwietnia 2013 r. str. 343

Piotr Sadowski
IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne pt Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, Brzeg 15–16 maja 2013 r. str. 349

Anna Tunia
Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22–24 września 2013 r.  str. 355

Marta Ordon
Konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin 28 listopada 2013 r. str. 359 


KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Myczków – Polańczyk, 23 kwietnia 2013 r. str. 363

Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 375
 
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 10 lutego 2014 r.)  str. 385

BIBLIOGRAFIA

Piotr Sobczyk, Michał Zawiślak 
Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2013  str. 389