POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 10/2018

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO

 

Numer 10/2018

 

Spis treści

ARTYKUŁY 
 

Michał Hucał
Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe  str. 5

Edyta Włodarczyk
Procedura zawarcia małżeństwa wyznaniowego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim str. 25

Tomasz Resler
Procedura zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego u karaimów w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej  str. 43

Andrzej Szymański
Inwigilacja kadry i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1953-1954  str. 57

Rafał Kaczmarczyk
Formalnoprawne aspekty zawarcia i rozwiązania małżeństwa muzułmanów w Polsce do 1946 roku  str. 81

Dariusz Mazurkiewicz
Zasady postępowania Kościoła katolickiego w Polsce w przypadkach oskarżeń duchownych o wykorzystywanie seksualne osób małoletnich  str. 95

Michał Ożóg
Postawa pracowników podmiotów leczniczych w kontekście realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej w Polsce str. 107

Jan Krajczyński
Wolność sumienia i religii a dochodzenie i obrona uprawnień w kanonicznych procesach małżeńskich str. 127

Wojciech Góralski
Proces małżeński skrócony coram epicopo – nadzieje i obawy str. 161

Konrad Zamirski
Rewindykacja mienia Kościoła Anglikańskiego w Polsce przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną str. 179

Michał Czelny
Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych str. 197

Wojciech Brzozowski
Przekonania religijne sędziego a instytucja wyłączenia sędziego str. 211

Jerzy Nikołajew
Organizacja obchodów 1025 rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej jako przykład szczególnych relacji państwo–kościół na Ukrainie  str. 225

Tadeusz J. Zieliński
Austriacka ustawa o islamie z 2015 roku – proces stanowienia i główne unormowania  str. 237

Józef Koredczuk
Specyfika postępowania dowodowego w przypadku przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego z 1997 roku str. 255


PRAWODAWSTWO

Konrad Walczuk
Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe w 2017 r.  str. 267

Monika Piszcz-Czapla
Rządowe prawodawstwo wyznaniowe w 2017 r.  str. 275

Konrad Walczuk
Wybrane prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2017 r.  str. 279

ORZECZNICTWO

Bartosz Rakoczy
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2017 r., II GSK 1974/15  str. 281

Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r., tłumaczenie Michał Zawiślak  str. 289

Decyzja nr 395122 z dnia 9 listopada 2016 r. Francuskiej Rady Stanu w sprawie szopek bożonarodzeniowych, tłumaczenie Mateusz Markiewicz  str. 295

Decyzja nr 403578 z dnia 26 września 2016 r. Francuskiej Rady Stanu w sprawie burkini, tłumaczenie Mateusz Markiewicz str. 301
 

OPINIE PRAWNE

Marek Bielecki

Opinia prawna w sprawie kwalifikacji do nauczania etyki nauczyciela, który ukończył studia na kierunku innym niż nauczany przedmiot  str. 307

RECENZJE

Paweł A. Leszczyński
Rec.: Petr Fiala, Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym, red. merytoryczna wydania polskiego Katarzyna Korzeniewska-Wołek, Artur Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016, 165 s.  str. 317

SPRAWOZDANIA

Mariusz Grabowski

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Rozdział i współpraca państwo-kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, Warszawa, 17 maja 2017 r.  str. 323

Konrad Dyda

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II”, Lublin, 9 czerwca 2017 r.  str. 329


Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki

Konferencja naukowa z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, Kraków, 9 października 2017 r.  str. 333


Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r. str. 339

Katarzyna Pluta

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego, Opole, 1 grudnia 2017 r. str. 349

Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Medalu Merentibus prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r.  str. 351

KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO


Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Kęszyca Leśna, 9 maja 2017 r. str. 357

Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego  str. 369

Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 23 lutego 2018 roku)  str. 385

Tadeusz J. Zieliński

Bibliografia publikacji prof. Ryszarda M. Małajnego (1953–2018) dotyczących prawa wyznaniowego  str. 389

Iwona Małajny

Wspomnienie o śp. Ryszardzie M. Małajnym  str. 393

BIBLIOGRAFIA

Piotr Sobczyk, Michał Zawiślak

Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2017  str. 395