POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Spis treści tom 1/2009

PRZEGLĄD PRAWA WYZNANIOWEGO
Numer 1/2009
 
Spis treści
 
 
Słowo wstępne str. 5
ARTYKUŁY
Dariusz Walencik
Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego str. 9
Tadeusz J. Zieliński
Mankamenty układowego regulowania sytuacji prawnej związków wyznaniowych na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP str. 27
Anna Tunia
Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni str. 45
Bartosz Rakoczy
Odpowiedzialność zakonnika załatwiającego sprawy zakonnej osoby prawnej w prawie kanonicznym (kan. 639 § 2 K.P.K.) i w polskim prawie cywilnym str. 63
Andrzej Czohara
Prawne aspekty stosunku państwa do tzw. sekt str. 75
Arkadiusz Fastyn
Reskrypt Naczelnika Państwa jako podstawa właściwości ewangelickiego sądu konsystorialnego w sprawie rozwodowej (1918-1922) str. 89
 
PRAWODAWSTWO
Paweł Borecki
Prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej z 2008 roku str. 115
Joanna Łopatowska-Rynkowska
Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej z 2008 roku str. 119
(tłum. Piotr Steczkowski)
Ustawa o źródłach prawa Państwa Miasta Watykańskiego str. 131
Tadeusz J. Zieliński
Instrukcja Sekretarza Edukacji USA z 7 lutego 2003 roku w sprawie ekspresji religijnej w szkole publicznej str. 137
(tłum. Tadeusz J. Zieliński)
Instrukcja w sprawie konstytucyjnie chronionej modlitwy w podstawowych i średnich szkołach publicznych 7 luty 2003 r. str. 138
Dariusz Walencik
Próba realizacji przepisu art. 25 ust. 5 Konstytucji RP str. 149
 
Projekty umów wyznaniowych z 2002 roku str. 150
 
ORZECZNICTWO
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2005 r., IV CK 480/04 str. 203
(Bartosz Rakoczy)
Glosa str. 206  
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r., III CSK 427/06 str. 217
(Katarzyna Stanecka)
Glosa str. 221
(tłum. Joanna Łopatowska-Rynkowska)
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekcja I z dnia 31 lipca 2008 roku Sprawa Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas i inni przeciw Austrii (Skarga nr 40825/98) str. 229
 
RECENZJE
Henryk Misztal, rec:
Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007 str. 265
Tadeusz J. Zieliński, rec:
Paweł A. Leszczyński, Centralna administracja wyznaniowa II RP - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Semper", 2006 str. 271
Dariusz Walencik, rec:
Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2007 str. 275
Maciej Kijowski, rec:
Katarzyna Pawlicka, Polityka władz wobec Kościoła katolickiego (grudzień 1970 - październik 1978), Warszawa, Wydawnictwo TRIO, 2004 str. 281
Marek Plisiecki, rec:
Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI konferencji historyków państwa i prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r., red. J. Koredczuk, Wrocław, Wydawnictwo Kolonia Limited, 2008 str. 289
 
SPRAWOZDANIA
Aneta Abramowicz,
Konferencja naukowa pt. „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. str. 295
Marta Ordon,
V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego pt. „Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych”, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r. str. 301
Marta Ordon,
Konferencja naukowa pt. „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych”, Lublin, 10 czerwca 2008 r. str. 305
Bogna Wach,
Konferencja naukowa pt. „Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia teorii, modelu normatywnego i praktyki na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji”, Warszawa, 26 listopada 2008 r. str. 311
 
KRONIKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA WYZNANIOWEGO
Dokumenty związane z powstaniem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego str. 317
 
Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego str. 325
 
Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego str. 341
 
Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan z 9 lutego 2009 r.) str. 350
 
Badania naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego str. 353
 
BIBLIOGRAFIA
Michał Zawiślak, Artur Mezglewski
Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008 str. 357
Michał Rynkowski
Publikacje z zakresu prawa wyznaniowego w katalogu Biblioteki Głównej Komisji Europejskiej str. 373
 
Informacje ogólne dla Autorów str. 375

Deklaracja członkowska str. 379