POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) Walne Zgromadzenie Członków PTPW uchwala, co następuje:

 

I. Postanowienia wstępne 

§ 1

 1. Członkowie PTPW biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW podpisują listy obecności:

1)     odrębną dla członków zwyczajnych i honorowych jako uczestników posiadających głos stanowiący;

2) odrębną dla członków nadzwyczajnych i wspierających jako uczestników posiadających głos doradczy.

 1. Listy, o których mowa w ust. 1 sporządza się na nowo dla każdego dnia obrad.
 2. Goście Walnego Zgromadzenia zaproszeni przez Zarząd PTPW mogą złożyć podpisy na liście gości.
   

II. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 2

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes PTPW lub wskazany przez niego inny członek zwyczajny Towarzystwa i prowadzi je do czasu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. 


§ 3
 

 1. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z 5 członków i wybierane jest spośród uczestników posiadających głos stanowiący zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jeżeli nie ma innych wniosków, propozycja składu Prezydium może być głosowana łącznie.
 2. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 3. Przewodniczący Prezydium może przekazać przewodniczenie obradom innemu członkowi Prezydium.

§ 4

Przewodniczący obrad:

1)      kieruje całością obrad;

2)      proponuje przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad;

3)      wydaje zarządzenia porządkowe;

4)      zarządza głosowanie nad wnioskami i projektami uchwał;

5)      czuwa nad realizacją porządku obrad;

6) rozstrzyga, po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium, wątpliwości regulaminowe. W przypadku sprzeciwu ostateczne rozstrzygnięcie należy do Walnego Zgromadzenia.

 

§ 5

Sekretarz Prezydium odpowiada za prowadzenie protokołu obrad i sporządzenie list obecności uczestników, prowadzi listę dyskutantów oraz przyjmuje wnioski pisemne. 


§ 6

Projekty uchwał, w tym i projekty Statutu i poszczególnych jego przepisów, składa się na piśmie wraz z podpisem składającego go uczestnika posiadającego głos stanowiący. 


§ 7

 Wnioski formalne i wnioski nagłe mogą być zgłaszane ustnie. 


§ 8

1.  Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:

1)    zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

2)    sposobu prowadzenia obrad lub głosowania;

3)    zmiany kolejności porządku obrad.

2.  Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:

1) sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia przewodniczącego obrad;

2) złożenia oświadczenia osobistego;

3) składu osobowego Prezydium lub komisji w związku z tokiem ich pracy.

 

§ 9

 1. Przewodniczący obrad otwiera dyskusję i kieruje nią przestrzegając przy udzielaniu głosu zachowania kolejności zgłoszeń.
 2. W dyskusji nie można zabierać głosu więcej niż dwa razy w tej samej sprawie.
 3. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji
 4. Przewodniczący komisji mają prawo zabierania głosu poza kolejnością w zakresie tematyki prac danej komisji.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się do przewodniczących organów PTPW.

 

III. Komisje Walnego Zgromadzenia 

§ 10 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną i 3-osobową Komisję Uchwał.
 2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 11

 Komisja Skrutacyjna:

1)   na wniosek Prezydium Walnego Zgromadzenia bada prawomocność obrad i podaje informację na ten temat;

2)      liczy głosy w głosowaniach jawnych i tajnych;

3)      przygotowuje karty wyborcze;

4)      ogłasza wyniki wyborów.

 § 12

 1. Komisja Uchwał rozpatruje projekty uchwał i przygotowuje je do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie może przekazać Komisji Uchwał wykonanie zadań w zakresie przygotowania do głosowania projektów przepisów Statutu PTPW.
 

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie może ustanawiać i znosić inne komisje niż określone w §§ 10-12 według własnego uznania.
 2. Do komisji tych § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
   

IV. Głosowania

§ 14

 1. Wyboru w skład organów wybieralnych PTPW dokonuje się przez skreślenie na kartach do głosowania kandydatów, na których głosujący nie oddaje głosu.
 2. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajdzie się dwóch lub więcej kandydatów z równą liczbą głosów, przeprowadza się losowanie na zasadach określonych przez Komisję Skrutacyjną.
 

§ 15

 Władze PTPW konstytuują się niezwłocznie.   


V. Postanowienia końcowe

§ 16

 
 1. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Walne Zgromadzenie.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia przyjmuje Prezydium. Podpisują go co najmniej trzej członkowie Prezydium.

§ 17

 Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia    Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW 
Przewodniczący ................................................................
Wiceprzewodniczący:.........................................................
............................................................
............................................................. 
Sekretarz ...........................................................................