POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Załącznik do Uchwały Nr 16/2018 Zarządu PTPW z dnia 15 marca 2018 r.

 
Regulamin obiegu dokumentów finansowych

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

2. Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

3. Uchwała nr 2/2016 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji z dnia 15 września 2016 roku w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 

§ 1

Realizacja zadań statutowych oraz innych, wynikających z przepisów prawa, powinna być wykonywana zgodnie z posiadanymi środkami na dany rok budżetowy.

 

§ 2

Wszelkie transakcje dokonywane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają charakter bezgotówkowy.

 

§ 3

Faktury i rachunki płatne przelewem ujmowane są w księdze, zwanej dziennikiem tabelarycznym, prowadzonej przez skarbnika PTPW.

 

§ 4

Faktura (rachunek) stanowi dowód księgowy i jest podstawą do wypłaty lub zapłaty przelewem, jeżeli została najpierw poddana kontroli merytorycznej przez prezesa lub jednego z wiceprezesów PTPW, a następnie przesłana drogą mailową /przekazana osobiście do skarbnika wraz z adnotacją „polecam zapłacić przelewem”.  

 

§ 5

Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego należy przedkładać/wysyłać do skarbnika nie później niż na 3 dni przed terminem zapłaty. Przedłożone dokumenty po wymagalnym terminie zapłaty będą przyjmowane tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.

 

§ 6

Prezes oraz skarbnik posiadają nadany przez bank kod PIN oraz hasło umożliwiające dokonywanie operacji bankowych.

§ 7

Błędy w dokumentach wewnętrznych mogą być poprawiane wyłącznie przez skreślenie niewłaściwego zapisu w ten sposób, aby można było odczytać pierwotny zapis. Poprawka na dokumencie winna być zaopatrzona w podpis osoby wystawiającej dokument.

 

§ 8

Wszelkie zmiany w Regulaminie obiegu dokumentów finansowych wymagają formy pisemnej i stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Regulamin obiegu dokumentów finansowych wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.