POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Rada programowa

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 19 maja 2009 r. zdecydowało o powołaniu Rady Programowej PTPW w następującym składzie (lista w porządku alfabetycznym):

prof. dr hab. Wojciech Góralski,

prof. dr hab. Krzysztof Krasowski,

prof. dr hab. Józef Krukowski,

ś.p. prof. dr hab. Ryszard M. Małajny,

prof. dr hab. Henryk Misztal,

prof. dr hab. Janusz Osuchowski,

prof. dr hab. Michał Pietrzak,

prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler,

prof. dr hab. Wacław Uruszczak,

prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

oraz przedstawiciel Zarządu: prof. dr hab. Artur Mezglewski.

Rada Programowa jest organem opiniodawczym i powoływana jest na czas nieokreślony. Zgodnie z § 26 ust 5 Statutu PTPW do jej zakresu działania należy:

1) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu Członków propozycji długoplanowych działań Towarzystwa związanych z realizacją celów statutowych;

2) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

3) uchwalanie na wniosek Zarządu planu wydawniczego publikacji nieperiodycznych;

4) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych Towarzystwa.