POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

List patronów

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Od kilku lat środowisko osób zajmujących się naukowo prawem wyznaniowym nurtuje myśl utworzenia towarzystwa naukowego skupiającego badaczy tej dyscypliny prawniczej. Dzisiaj idea ta odżywa na nowo i ma szansę na rychłą realizację. Wśród uczestników ostatnich zjazdów katedr i wykładowców prawa wyznaniowego ukształtował się krąg inicjatorów pragnących wystąpić do całego środowiska z zaproszeniem do uczestnictwa w utworzeniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Podwaliną planowanego Towarzystwa ma być zasada jego ściśle naukowego charakteru, szacunku dla różnorodności światopoglądowej, konfesyjnej i politycznej jego członków. PTPW powinno być płaszczyzną integrowania środowiska specjalistów prawa wyznaniowego, inicjowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć badawczych, swobodnej wymiany poglądów naukowych, przy poszanowaniu tożsamości każdego dyskutanta. Członkami Towarzystwa mogłyby być osoby fachowo zajmujące się teorią i praktyką prawa wyznaniowego, zarówno prawnicy jak i przedstawiciele innych dziedzin nauki z obrzeża prawa wyznaniowego.

List niniejszy ma na celu zaprosić Panią / Pana do przyjęcia roli członka-założyciela powstającego Towarzystwa. Do grona inicjatorów PTPW - poza niżej podpisanymi - należą w tej chwili m. in. (w porządku alfabetycznym nazwisk): dr Marek Bielecki, dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, dr Jarosław Matwiejuk, prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr hab. Piotr Stanisz, dr Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia, dr Dariusz Walencik, prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, dr Zdzisław Zarzycki i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Grono to jest nadal otwarte.

Wyżej wymienieni inicjatorzy przygotowali projekt Statutu Towarzystwa, który przesyłamy w załączeniu. Zaplanowano zebranie założycielskie PTPW: odbędzie się ono 21 / 22 czerwca 2008 r. od godz. 15.00 w Dworku Staropolskim przy ul. Konstantynów 1 („Poczekajka"). Będzie nam miło widzieć Panią / Pana jako aktywnego uczestnika tego forum. W załączeniu przedkładamy również formularz deklaracji członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Prosimy go przedłożyć na ww. zebraniu założycielskim, a w razie niemożności wzięcia w nim udziału, prosimy go przesłać na adres: Katedra Prawa Wyznaniowego KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem: „PTPW"). Wybór władz Towarzystwa, ustalenie wysokości składek członkowskich i inne powinności przewidziane ustawowo, zrealizowane zostaną na zapowiedzianym wyżej zebraniu.

Mamy nadzieję, że rodzące się Towarzystwo przyczyni się do dalszego rozwoju naszej specjalności prawniczej w Polsce i będzie przedsięwzięciem przynoszącym wiele satysfakcji każdemu jego uczestnikowi.


Z wyrazami szacunku,

Prof. zw. dr hab. Henryk Misztal
Prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak