POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 9. posiedzenia Zarządu

Komunikat

z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Dziewiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 29 stycznia 2010 r. w Warszawie, w sali Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5. 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco. 

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklarację o przystąpieniu do PTPW przyjmując nowego członka. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 68 członków, w tym 57 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych.  

2. Zarząd w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego w Polsce i dla PTPW postanowił o wystąpieniu do właściwych organów z wnioskiem o nadanie Orderu Odrodzenia Polski inicjatorom powołania Towarzystwa: prof. dr. hab. Henrykowi Misztalowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. dr. hab. Michałowi Pietrzakowi z Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 26 maja 2010 r. Zgodnie z ustaleniami podjętymi już na 6. posiedzeniu Zarządu – z uwagi na przewidziany prawem termin przedłożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego – Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m. in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego PTPW za rok 2009, odbędzie się podczas konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, której organizatorami są PTPW i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 17.30 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 18.30. Miejscem Walnego Zgromadzenia, podobnie jak całej konferencji, będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Tanew” w Ulanowie (województwo podkarpackie), ul. Podlądzie 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w terminie późniejszym. Sekretarz Zarządu powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu
  

Warszawa-Lublin, 12 lutego 2010 r.