POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 10. posiedzenia

Komunikat

z 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

 

Dziesiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 2 kwietnia 2016 roku w Lublinie, w siedzibie PTPW przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) na dzień 17 maja 2016 r. Zgodnie z §18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: godz. 17.30 – I termin oraz (w przypadku braku kworum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) godz. 18.30 – II termin. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej (Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek), w pierwszym dniu obrad XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”. W związku z upływem kadencji, w trakcie WZCz odbędą się wybory do władz Towarzystwa III kadencji (lata 2016-2020). Szczegółowy porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym, a Zarząd powiadomi o nim członków Towarzystwa przynajmniej 14 dni przed terminem WZCz. Informacja zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptpw.pl

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2016, który zostanie przedstawiony WZCz do zatwierdzenia.

3. Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu ściągalności składek członkowskich, Zarząd zdecydował - na podstawie §22 pkt. 3, 4 i 9 a w związku z §15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW - o przesłaniu do członków Towarzystwa zalegających z płatnością składek członkowskich pisemnych upomnień. W imieniu Zarządu pisemne wezwania do uregulowania składek członkowskich skieruje prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, powołany uchwałą nr 28/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. na Pełnomocnika Zarządu ds. uregulowania zaległości w zakresie składek członkowskich.

4. Zarząd przyjął od redakcji „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” informację o uzyskaniu przez periodyk 8 pkt. na ministerialnej liście czasopism, ogłoszonej komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Redakcja poinformowała również o stanie prac nad przygotowaniem do druku tomu 8/2016 PPW.

5. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się w ramach serii wydawniczej „Prace Naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego” monografii obejmującej materiały z XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, które odbyło się w Lublinie w 2014 r. Publikacja (Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 384) dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL w formie papierowej oraz w formie ebooka.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Lublin, 20 kwietnia 2016 r.