POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 9. posiedzenia


Komunikat
z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji 

Dziewiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 14 września 2015 roku w Zabużu (woj. mazowieckie), w pierwszym dniu obrad XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 96 członków (87 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd powierzył organizację XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2016 r. Zakładowi Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik.

3. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 7/2015 Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma. Redakcja poinformowała także o zgłoszeniu czasopisma do ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzanej przez MNiSW. 

Informacja Sekretarza PTPW

o zasadach dystrybucji tomu 7 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynuje prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Bank Zachodni WBK 94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 (wysokość składek ustaliła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. - roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych PTPW wynosi 100 (sto) PLN, a dla członków nadzwyczajnych - 50 (pięćdziesiąt) PLN. Kontakt ze Skarbnikiem PTPW - dr. Pawłem Środą, celem ustalenia wysokości zaległości w płatności składek członkowskich, to: pawelsroda@o2.pl). Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź do prof. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego w ChAT w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” oraz systemie informacji prawnej LEX prowadzonych przez to Wydawnictwo.

Osoby zainteresowane zakupem egzemplarzy Przeglądu informujemy, że zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl (pod adresem: http://ksiegarnia.academicon.pl/ )

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

 

Zabuże – Lublin, 31 października 2015 r.