POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 7. posiedzenia

Komunikat
z 7. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

 

Siódme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 20 grudnia 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przy ul. Miodowej 21c.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 95 członków (86 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd powierzył organizację XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego we wrześniu 2015 r. Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Koordynatorem organizacji tego Sympozjum został dr Konrad Walczuk.

3. Podjęto decyzję o współorganizacji przez PTPW i Centralny Zarząd Służby Więziennej ogólnopolskiego sympozjum naukowego pt. „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”. Sympozjum odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k. Serocka w dniach 2-4 marca 2015 r. Jego koordynatorem z ramienia PTPW jest dr Jerzy Nikołajew.

4. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członków PTPW na dzień 2 marca 2015 r. Zgodnie z §18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: godz. 17.30 – I termin oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) godz. 18.30 – II termin. Miejsce obrad – Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k. Serocka. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem WZCz.

5. Zarząd podjął decyzję o włączeniu się PTPW w proces przygotowania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa” poświęconego prawu wyznaniowemu. WEP wydawana jest przez Fundację Ubi societas, ibi ius. Redaktorem naczelnym serii jest prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst. Zarząd powołał prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka na jednego z redaktorów naukowych reprezentujących PTPW w procesie przygotowania tomu, zobowiązując go do opracowania i przedłożenia Zarządowi projektu umowy z wydawcą, szczegółowo określającej zasady współpracy przy wydaniu publikacji.

6. Podjęto decyzję o współorganizacji przez PTPW i Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego sympozjum naukowego pt. „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”. Sympozjum odbędzie się w Jastrzębiej Górze w dniach 9-12 kwietnia 2015 r., a jego koordynatorem jest prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik.

7. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW – dr. Pawła Środy na temat stanu finansów PTPW. Po raz kolejny zwrócił on uwagę na zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków Towarzystwa, co powoduje narastające trudności z utrzymaniem płynności finansowej PTPW i terminowym opłacaniem faktur np. za wydanie kolejnych tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Biorący udział w 7. posiedzeniu Zarządu przedstawiciele Komisji Rewizyjnej PTPW przypomnieli, że KR w swoich corocznych sprawozdaniach z kontroli już dwukrotnie wezwała Zarząd do podjęcia zdecydowanych kroków w tej sprawie, w szczególności zastosowania § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW. Przewiduje on utratę członkostwa na skutek skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat. Zarząd jednomyślnie podjął uchwalę, w której zdecydował o wystąpieniu do wszystkich członków PTPW zalegających z płatnością składek z pisemnym wezwaniem do ich uregulowania. Pełnomocnikiem Zarządu ds. uregulowania zaległości w zakresie składek członkowskich ustanowiony został prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski.

8. Zarząd podjął decyzję o wspólnej organizacji przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Prawa Wyznaniowego. Szczegółowe warunki współpracy obu stron przy organizacji konkursu określi umowa podpisana przez statutowych przedstawicieli PTPW i Uniwersytetu Opolskiego.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 31 grudnia 2014 r.