POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 6. posiedzenia

 Komunikat

z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 14 maja 2014 roku w Lublinie, przy ul. Podwale 15, w przededniu inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r., celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie organizacji OSPW w dwóch kolejnych latach. Obowiązki organizatora XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2015 r. przyznano Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, koordynatorem organizacji tego Sympozjum czyniąc prof. zw. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego, zaś organizację XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wiosną 2016 r. Zarząd powierzył Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, koordynatorem organizacji tego Sympozjum został dr Konrad Walczuk.

3. Zarząd przedyskutował zgłoszony wniosek dotyczący stosowania § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW. Przewiduje on utratę członkostwa na skutek skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej. W związku z tym, że zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków powoduje narastające trudności z utrzymaniem płynności finansowej Towarzystwa i terminowym opłacaniem faktur np. za wydanie kolejnych tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, Zarząd zdecydował o podjęciu działań przewidzianych we wspomnianym paragrafie Statutu. Przygotowane zostaną pisemne wezwania do opłacenia składek i wysłane do osób, które - zgodnie z informacją uzyskaną od Skarbnika PTPW prowadzącego odpowiednią ewidencję, zalegają z płatnością.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Lublin, 20 czerwca 2014 r.