POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 5. posiedzenia

Komunikat
z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 26 marca 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Miodowej 21c.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 4 wnioski w sprawach członkostwa w PTPW. Dwa z nich dotyczyły przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, dwa – zmiany charakteru członkostwa z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, w związku z uzyskaniem przez zainteresowanych stopnia doktora. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 93 członków (84 członków zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych).

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PTPW (WZCz) na dzień 14 maja 2014 r. Odbędzie się ono w pierwszym dniu XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączonego ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 18.00 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 19.00. Miejscem WZCz będzie „Dom na Podwalu” w Lublinie przy ul. Podwale 15.

3. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się z początkiem 2014 r. publikacji pt. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć”, pod red. Artura Mezglewskiego. Leksykon przygotowany pod auspicjami PTPW ukazał się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. w serii „Leksykony prawnicze”. Hasła w Leksykonie zostały ujęte w taki sposób, aby dawały ogólny obraz całości zagadnień prawno-wyznaniowych. W ich opracowaniu udział wzięło 40 autorów będących wybitnymi przedstawicielami nauki prawa wyznaniowego w Polsce i reprezentujących 14 krajowych ośrodków naukowych

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia składu powołanej w dn. 19 maja 2011 r. Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Aktualnie w skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

5. Zarząd zapoznał się z bieżącą działalnością redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” oraz przyjął informację o wpisaniu PPW na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt.
Przypominamy również, że wszystkie dotychczas wydane tomy „Przeglądu” są dostępne w sprzedaży poprzez internetową Księgarnię Naukową Academicon (jej adres to: http://ksiegarnia.academicon.pl/).

6. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2013, celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika nadal dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2014. Planowane przychody Towarzystwa w tym roku to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 5000 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, opłaty związane z członkostwem PTPW w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenia korespondencji, opłaty bankowe, koszt utrzymania strony internetowej PTPW – serwer i domena www, itp.).


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa - Lublin, 30 kwietnia 2014 r.