POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 4. posiedzenia Zarządu

 

Komunikat
z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim (województwo opolskie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

  1. Zarząd przyjął 12 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 53 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych.
  2. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za okres od 21 czerwca 2008 roku do 19 maja 2009 roku, sprawozdanie finansowe za okres od 19 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz projekt budżetu i preliminarza budżetowego na rok 2009 celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW do zatwierdzenia. Zarząd zdecydował także o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami w następujących sprawach: powołania Rady Programowej PTPW i ustalenia jej składu, przyjęcia programu działalności Towarzystwa na okres kadencji 2008-2012, a także ustalenia wysokości składek członkowskich.
  3. Zarząd z zadowoleniem przyjął informację o wpłynięciu odpowiedzi na pismo skierowane przez PTPW do Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Tomasza Siemoniaka w dniu 11 marca 2009 r. dotyczące nawiązania przez PTPW stałej partnerskiej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi nadesłanej 7 maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Józef Różański wyraził gotowość współpracy Departamentu z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego. Zaproponował również spotkanie w celu omówienia zasad współpracy. Zarząd zdecydował o przyjęciu propozycji i wybraniu jednego z zaproponowanych terminów spotkania. Ustalono również, że tematem pierwszego spotkania w MSWiA powinno być przyjęcie przez przedstawicieli Ministerstwa i PTPW planu współpracy, w tym i tematyki kolejnych spotkań.
  4. Zarząd z pełną satysfakcją i uznaniem przyjął informację Kolegium Redakcyjnego o ukazaniu się w dniu 14 maja br. tomu 1. Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Przyjął następnie uchwałę w sprawie gospodarowania nakładem. Zgodnie z nią prawo do bezpłatnego egzemplarza mają prócz członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW oraz autorów materiałów opublikowanych na łamach periodyku, także członkowie Towarzystwa, którzy uiścili wymagane składki członkowskie.
  5. Wraz z opracowaniem graficznym okładki PPW przygotowane zostało oficjalne logo PTPW. Pojawiło się już ono na papierze firmowym PTPW oraz opublikowane zostało na stronie kontrtytułowej tomu 1 Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Zarząd zdecydował, iż kolejnym krokiem w kształtowaniu publicznego wizerunku PTPW powinno być przygotowanie - w miarę możliwości finansowych - witryny internetowej Towarzystwa z wykorzystaniem zaprojektowanego loga, kolorystyki i liternictwa. W związku z tym Zarząd postanowił rozszerzyć dotychczasowy skład Redakcji Witryny Internetowej (dr Paweł Borecki, dr Marta Ordon, mgr Michał Zawiślak) o dr Pawła Sobczyka i powierzyć mu funkcję przewodniczącego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu
 

Kamień Śląski-Lublin, 8 czerwca 2009 r.