POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 22 września 2013 roku w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem (województwo małopolskie), w pierwszym dniu zorganizowanej przez PTPW konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 4 wnioski dotyczące członkostwa w PTPW i przyjął trzech kandydatów na członków zwyczajnych oraz jedną osobę w charakterze członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 91 członków (80 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął informację o udziale Prezesa - prof. nadzw. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego w I Kongresie Towarzystw Naukowych, który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 września 2013 r.  W Kongresie zorganizowanym m.in. przez PAN i PAU pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, udział wzięło ponad 160 przedstawicieli 103 towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz naukowo-zawodowych. W trakcie Kongresu TJZ wygłosił referat prezentujący działalność i dorobek PTPW.

3. Zarząd zapoznał się z bieżącą działalnością redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Z-ca redaktora naczelnego PPW, dr Paweł Sobczyk poinformował o złożeniu - zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych - ankiety aplikacyjnej PPW celem uzyskania wpisu na listę czasopism punktowanych. Ponadto redakcja PPW na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), złożyła w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o rejestrację czasopisma. Postanowieniem Sądu wydanym w dniu 4 września 2013 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr 1306.

4. Zarząd przyjął informację o zawarciu w dniu 26 sierpnia 2013 r. umowy o kolportaż pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW. Podpisana umowa umożliwi wprowadzenie do sprzedaży wszystkich wydanych dotychczas tomów „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” oraz wpłynie na szerszą promocję czasopisma za pośrednictwem portalu Academicon.pl.

5. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Redaktor naukowy publikacji - prof. dr hab. Artur Mezglewski poinformował, że aktualnie teksty zostały skierowane do korekty autorskiej.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne - Lublin, 28 września 2013 r.