POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 3. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się dnia 9 lutego 2009 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 9, co nastąpiło dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Kierownika Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prof. zw. dra hab. Wacława Uruszczaka we współpracy z pracownikiem Zakładu, a jednocześnie członkiem Zarządu PTPW drem Zdzisławem Zarzyckim. Pan Profesor wziął udział w posiedzeniu.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 5 nowych członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy 44 członków zwyczajnych i 6 członków nadzwyczajnych.

2. Realizując uchwałę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego, Zarząd otworzył następujące tematy badawcze i powołał Kierowników prowadzących je Zespołów Badawczych: 

  1. Współdziałanie Państwa i Kościoła na rzecz obrony i poszanowania małżeństwa i rodziny (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler);
  2. Świadczenie usług turystycznych przez związki wyznaniowe (Kierownik: dr Anna Tunia).

Jednocześnie Zarząd zdecydował o zmianie uchwały nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego. W wymienionej uchwale dodany został §5a w brzmieniu następującym: „§5a. Wyniki badań prowadzonych w Towarzystwie uznawane są za stanowisko Towarzystwa jedynie po przyjęciu ich przez Zarząd."

3. W związku z mającym miejsce w dniu 2 lutego 2009 r. spotkaniem przedstawicieli Zarządu PTPW z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Tomaszem Siemoniakiem, Zarząd wyraził zadowolenie z tegoż spotkania i zadecydował o wystosowaniu do Pana Ministra pisma wyrażającego wolę nawiązania przez PTPW stałej partnerskiej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji m. in. w zakresie sporządzania ekspertyz i projektów z zakresu prawa wyznaniowego w toku procesu legislacyjnego.

4. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie przez przedstawicieli Zarządu aneksu do umowy z dnia 9 października 2008 roku o współpracy między Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego.

5. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW na dzień 19 maja 2009 r. o godz. 18.30. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1, „Sala Lustrzana". Sekretarz Zarządu powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.


Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Kraków-Lublin, 15 lutego 2009 r.