POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

  

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 8 maja 2017 roku w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza (woj. lubuskie). Posiedzenie toczyło się w pierwszym dniu obrad XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące przyjęcia nowych członków PTPW. Przyjętych zostało trzech nowych członków zwyczajnych i dwóch nadzwyczajnych. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 104 członków (93 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2017, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Sprawozdanie w całości zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd III kadencji>sprawozdania)

4. Zarząd przyjął rezygnację dra Andrzeja Czohary z członkostwa w Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, jednocześnie wyrażając mu podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie w prace redakcji. W skład Kolegium Redakcyjnego PPW powołano dra Konrada Walczuka, powierzając mu odpowiedzialność za dział „Prawodawstwo”.

5. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 9/2017 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

6. Zarząd powierzył organizację XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2018 roku Wydziałowi Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Zarząd zdecydował również, że w trakcie tego OSPW odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

7. Zarząd powierzył organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs odbędzie się w ostatnim kwartale 2017 r.

8. Zarząd powołał dra Macieja Mikułę na koordynatora działań mających na celu nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, celem realizacji zadań statutowych PTPW.

9. Zarząd powołał zespół odpowiedzialny za występowanie w imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego o środki na finansowanie badań naukowych (granty). Koordynatorem zespołu została dr Marta Osuchowska.

10. Zarząd zdecydował o przygotowaniu suplementu do „Wybranej polskiej bibliografii prawniczej” opublikowanej w tomach 1-9 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Suplement obejmie publikacje, które z różnych powodów (np. opóźnień wydawniczych) zostały pominięte w opracowywanych dotychczas bibliografiach. Redaktorzy PPW odpowiedzialni za ten dział czasopisma zwrócą się do członków PTPW o pomoc w uzyskaniu informacji o takich publikacjach. Przedmiotowy wykaz ukaże się w kolejnym tomie PPW.

 

                                                                                              Dr Marta Ordon

                                                                                              Sekretarz Zarządu

Kęszyca Leśna – Lublin, 29 maja 2017 r.