POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 roku w miejscowości Myczków - Polańczyk, w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (OSPW).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący członkostwa w PTPW i przyjął jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 87 członków (77 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd II kadencji>sprawozdania)

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika nadal dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Pomimo zwrócenia się do członków Towarzystwa zalegających z płatnością z prośbą o uregulowanie zobowiązań, wielu z nich wciąż nie odpowiedziało na wezwanie do usunięcia zaległości. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2013 celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym okresie to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty bankowe itp.).

3. Zarząd przyjął informację o zainaugurowaniu z początkiem 2013 roku serii wydawniczej obejmującej publikacje zwarte PTPW pn. „Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego”. Jako tom 1. w serii ukazała się monografia pod redakcją Artura Mezglewskiego i Anny Tunia pt. „Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych”, obejmująca materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez PTPW w dniach 7-9 marca 2012 r.

4. Zarząd przyjął informację o przygotowaniu przez PTPW na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji ekspertyzy nt. rejestracji wspólnot religijnych w wybranych państwach członkowskich UE („Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską, wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego”). Powołani przez PTPW rzeczoznawcy przeprowadzili zarówno analizę sytuacji prawnej w przedmiotowym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (analizą objęto 16 państw, m.in.: Austrię, Bułgarię, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Rumunię, Słowację, Szwecję i Węgry), jak i sformułowali wnioski ogólne płynące ze zgromadzonego materiału.

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie organizacji w dniach 25-27 września 2013 r. konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”. Koordynatorami jej organizacji będą dr Anna Tunia i dr Marek Bielecki.

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia organizacji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w maju 2014 roku Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynatorem organizacji Sympozjum jest dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

7. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 5/2013 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.

 

Informacja Sekretarza PTPW o zasadach dystrybucji tomu 5 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynują dr Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW) oraz dr Paweł Środa (Skarbnik PTPW - z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin; Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000. Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do dr. Pawła Sobczyka w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wszystkie tomy PPW umieszczone są w wersji elektronicznej w czytelni czasopism prawniczych („LEX Czasopisma on-line”). Najnowszy tom 5 wkrótce również będzie tam dostępny.

Osoby zainteresowane zakupieniem egzemplarzy Przeglądu prosimy o kontakt z z-cą Redaktora Naczelnego dr. Pawłem Sobczykiem. Cena egz. wynosi 40 PLN.

  

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Myczków - Lublin, 10 maja 2013 r.