POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji (lata 2012-2016) odbyło się w dniu 1 grudnia 2012 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przy ul. Miodowej 21c. Posiedzenie zostało sklasyfikowane jako drugie w obecnej kadencji Zarządu, ponieważ pierwszym było posiedzenie odbyte w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem w dniu 8 marca 2012 r., na którym ukonstytuował się Zarząd II kadencji.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zapoznał się z informacją, iż Sąd Rejonowy w Lublinie postanowieniem z dnia 7 września 2012 r. zdecydował o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego danych o składzie władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wybranych na lata 2012-2016 w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w dniu 8 marca 2012 r.

2. Zarząd przyjął informację o śmierci dwóch członków Towarzystwa w 2012 r. Mgr Aleksander Merker zmarł 15 lipca, a dr Jacek Dziobek-Romański - 1 sierpnia 2012 r. Zarząd zdecydował o upamiętnieniu ich postaci w nekrologach zamieszczonych w najbliższym numerze „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył trzy wnioski dotyczące członkostwa w PTPW. Jeden z nich dotyczył zmiany charakteru członkostwa (z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego), zaś dwa – przyjęcia nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 86 członków (76 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

4. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW (WZ). Odbędzie się ono 23 kwietnia 2013 r., w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 18.00 oraz II termin – o godz. 19.00. Miejscem WZ będzie Hotel EwKa w miejscowości Myczków k. Polańczyka. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem WZ.

5. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Redaktor naukowy publikacji poinformował, że zebrana została już przytłaczająca większość materiałów oraz czynione są starania, by usunąć istniejące luki.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 31 grudnia 2012 r.